Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.34   3.93   1.15
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   30.12   41.78
Leśna   27.44   37.5
Edwarda Warchałowskiego   30.72   41.81
Wytrzyszczek   29.69   41.8
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   29.81   41.6
Skawińska   33.26   44.78
Leona Petrażyckiego   30.11   41.66
Leona Petrażyckiego   24.77   32.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Stypendia naukowe

UCHWAŁA NR XII/157/19

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 25 września 2019 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną zmienionej uchwałą nr XXXVI/511/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawna lub fizyczną

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się tytuł uchwały Nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną, który otrzymuje brzmienie:

„w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną”.

§ 2

W załączniku do uchwały Nr XVI/142/08 Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną zmienionej uchwałą nr XXXVI/511/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawna lub fizyczną. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zmienia się tytuł regulaminu, który otrzymuje brzmienie: „Regulamin określający zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną”.
 2. W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

  1) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Skawinie,
  2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,
  3) Dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły podstawowej, zespołu szkół publicznych, zespołu placówek oświatowych, szkoły muzycznej,
  4) Stypendium naukowym - należy przez to rozumieć stypendium uzyskane za wyniki w nauce,
  5) Nagrodzie - należy przez to rozumieć nagrodę za szczególne osiągnięcia w konkursach lub zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim”.
   
 3. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Stypendia naukowe przyznawane są uczniom szkoły muzycznej I stopnia w Skawinie, uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz uczniom zamieszkałym w Gminie Skawina, a uczęszczającym do klasy VII i VIII publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez inną osobę prawną lub fizyczną”.
 4. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Stypendium za wyniki w nauce, zwane w treści niniejszego regulaminu stypendium naukowym, przyznawane jest z uwzględnieniem wysokiej średniej ocen za dany okres i szczególnych osiągnięć ucznia”.
 5. W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wysokość średniej ocen dla uczniów klas VII i VIII warunkującej przyznanie stypendium naukowego na co najmniej 5,30 liczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń”.
 6. W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Stypendium naukowe, przyznawane jest po ukończeniu pierwszego i drugiego okresu nauki w klasie VII oraz po ukończeniu pierwszego okresu nauki w klasie VIII”.
 7. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Stypendium naukowe za drugi okres nauki dla uczniów klas VIII przyznawane jest tylko za uzyskanie średniej, co najmniej 91 procent punktów z obowiązkowych przedmiotów egzaminu ósmoklasisty, liczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń. Wniosek o przyznanie stypendium za najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty składa do Wydziału dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnego opiekuna, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w kwocie 300 zł”.
 8. W § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Wysokość stypendium naukowego wynosi 150 zł miesięcznie”.
 9. W § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o przyznanie stypendium naukowego, składa do Wydziału dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnego opiekuna, dołączając dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, w terminach:
  1. za 1 okres roku szkolnego do 28 lutego,
  2. za 2 okres roku szkolnego do 31 lipca”.
   
 10. W § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Rozpatrywanie wniosków następuje odpowiednio do 31 marca i 31 sierpnia danego roku szkolnego”.
 11. W § 2 ust. 10 wzór wniosku o przyznanie stypendium, stanowiący załącznik Nr 1 do regulaminu otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 12. W § 2 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Wysokość stypendium muzycznego wynosi 150 zł miesięcznie”.
 13. W § 2 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o przyznanie stypendium muzycznego, składa do Wydziału dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnego opiekuna, dołączając dokumentację potwierdzającą spełnienie co najmniej jednego kryterium wymienionego w ust. 11, w terminie do 31 lipca”.
 14. W § 2 ust. 16 wzór wniosku o przyznanie stypendium muzycznego stanowiący załącznik Nr 3 do regulaminu, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 15. W § 3 w ust. 6 skreśla się wyrazy „Zdrowia i Kultury”.
 16. W § 3 ust. 7 wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowiący załącznik Nr 2 do regulaminu otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 17. W § 4 po ust.1 dodaje się:
    - ust. 2 w brzmieniu: „Stypendium lub nagrody nie może otrzymać uczeń, który został ukarany karą statutową w okresie za który przyznawane jest stypendium lub nagroda”.
    -  ust. 3 w brzmieniu: „Do składanych wniosków należy załączyć wykaz z danymi niezbędnymi do wypłacenia stypendium lub nagrody, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały”.
   
 18. W § 4 zmienia się numerację i dotychczasowy ust. 2 przyjmuje nr 4.


§ 3

W uchwale nr XXXVI/511/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawna lub fizyczną w § 2 skreśla się ust. 5, ust. 6 i ust.7.
 

  § 4

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną zmienionej uchwałą nr XXXVI/511/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawna lub fizyczną pozostają bez zmian.
 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Masłowska

Załączniki zostały zamieszczone poniżej.

Link do BIP: KLIKNIJ TUTAJ.