Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

23°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.27   2.37   0.05
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Stypendia naukowe

UCHWAŁA NR XII/157/19

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 25 września 2019 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną zmienionej uchwałą nr XXXVI/511/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawna lub fizyczną

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się tytuł uchwały Nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną, który otrzymuje brzmienie:

„w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną”.

§ 2

W załączniku do uchwały Nr XVI/142/08 Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną zmienionej uchwałą nr XXXVI/511/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawna lub fizyczną. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zmienia się tytuł regulaminu, który otrzymuje brzmienie: „Regulamin określający zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną”.
 2. W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

  1) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Skawinie,
  2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Skawina,
  3) Dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły podstawowej, zespołu szkół publicznych, zespołu placówek oświatowych, szkoły muzycznej,
  4) Stypendium naukowym - należy przez to rozumieć stypendium uzyskane za wyniki w nauce,
  5) Nagrodzie - należy przez to rozumieć nagrodę za szczególne osiągnięcia w konkursach lub zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim”.
   
 3. W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Stypendia naukowe przyznawane są uczniom szkoły muzycznej I stopnia w Skawinie, uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz uczniom zamieszkałym w Gminie Skawina, a uczęszczającym do klasy VII i VIII publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez inną osobę prawną lub fizyczną”.
 4. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Stypendium za wyniki w nauce, zwane w treści niniejszego regulaminu stypendium naukowym, przyznawane jest z uwzględnieniem wysokiej średniej ocen za dany okres i szczególnych osiągnięć ucznia”.
 5. W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się wysokość średniej ocen dla uczniów klas VII i VIII warunkującej przyznanie stypendium naukowego na co najmniej 5,30 liczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń”.
 6. W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Stypendium naukowe, przyznawane jest po ukończeniu pierwszego i drugiego okresu nauki w klasie VII oraz po ukończeniu pierwszego okresu nauki w klasie VIII”.
 7. W § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Stypendium naukowe za drugi okres nauki dla uczniów klas VIII przyznawane jest tylko za uzyskanie średniej, co najmniej 91 procent punktów z obowiązkowych przedmiotów egzaminu ósmoklasisty, liczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń. Wniosek o przyznanie stypendium za najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty składa do Wydziału dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnego opiekuna, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w kwocie 300 zł”.
 8. W § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Wysokość stypendium naukowego wynosi 150 zł miesięcznie”.
 9. W § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o przyznanie stypendium naukowego, składa do Wydziału dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnego opiekuna, dołączając dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, w terminach:
  1. za 1 okres roku szkolnego do 28 lutego,
  2. za 2 okres roku szkolnego do 31 lipca”.
   
 10. W § 2 ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Rozpatrywanie wniosków następuje odpowiednio do 31 marca i 31 sierpnia danego roku szkolnego”.
 11. W § 2 ust. 10 wzór wniosku o przyznanie stypendium, stanowiący załącznik Nr 1 do regulaminu otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 12. W § 2 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Wysokość stypendium muzycznego wynosi 150 zł miesięcznie”.
 13. W § 2 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o przyznanie stypendium muzycznego, składa do Wydziału dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnego opiekuna, dołączając dokumentację potwierdzającą spełnienie co najmniej jednego kryterium wymienionego w ust. 11, w terminie do 31 lipca”.
 14. W § 2 ust. 16 wzór wniosku o przyznanie stypendium muzycznego stanowiący załącznik Nr 3 do regulaminu, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 15. W § 3 w ust. 6 skreśla się wyrazy „Zdrowia i Kultury”.
 16. W § 3 ust. 7 wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowiący załącznik Nr 2 do regulaminu otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 17. W § 4 po ust.1 dodaje się:
    - ust. 2 w brzmieniu: „Stypendium lub nagrody nie może otrzymać uczeń, który został ukarany karą statutową w okresie za który przyznawane jest stypendium lub nagroda”.
    -  ust. 3 w brzmieniu: „Do składanych wniosków należy załączyć wykaz z danymi niezbędnymi do wypłacenia stypendium lub nagrody, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały”.
   
 18. W § 4 zmienia się numerację i dotychczasowy ust. 2 przyjmuje nr 4.


§ 3

W uchwale nr XXXVI/511/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawna lub fizyczną w § 2 skreśla się ust. 5, ust. 6 i ust.7.
 

  § 4

Pozostałe postanowienia uchwały Nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną zmienionej uchwałą nr XXXVI/511/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawna lub fizyczną pozostają bez zmian.
 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Masłowska

Załączniki zostały zamieszczone poniżej.

Link do BIP: KLIKNIJ TUTAJ.