8 marca rozpocznie się rekrutacja dzieci do klas I szkół podstawowych położonych na terenie gminy Skawina na rok szkolny 2021/2022. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dyrektorzy placówek, a wzory dokumentów dostępne będą w poszczególnych szkołach


Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022:

1. Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem – od 8.03.2021 r. do 19.03 2021 r.

 • Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.
 • Podpisane przez oboje rodziców zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.

2. Klasy integracyjne będą tworzone tylko i wyłącznie w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich, ul. Wincentego Witosa 4.

3. Weryfikacja składanych dokumentów i oświadczeń – od 19.03. 2021 r. do 24.03.2021 r.

4. Publikacja list uczniów z obwodu danej szkoły podstawowej, którzy zgłosili się do klas I – 25.03. 2021 r., godz. 12:00.

5. Rekrutacja na wolne miejsca do klasy I dla uczniów spoza obwodu danej szkołyod 29.03.2021 r. do 12.04. 2021 r., godz. 15:00.

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które otrzymają zgodę Organu prowadzącego i które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
 • Rekrutacja na wolne miejsca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

6. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej i weryfikacja składanych dokumentów i oświadczeń – od 13.04. 2021 r. do 15.04.2021 r.

7. Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów spoza obwodu danej szkoły do klas I zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 16.04. 2021 r., godz. 12:00.

8. Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły” (tylko uczniowie spoza obwodu) – od 16.04.2021 r. do 20.04.2021 r., godz. 15:00.

9. Podanie do publicznej wiadomości listy uczniów do klas I spoza obwodu danej szkoły przyjętych i nieprzyjętych – 21.04.2021 r., godz. 12:00.

10. Składanie wniosków o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów - od 22.03.2021 r. do 26.03.2021 r., godz. 15:00.

 • Wnioski można składać tylko i wyłącznie do dyrektora szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzącej rekrutację do klas IV i VII, czyli do:
  • Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Mickiewicza 11A
  • Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich, ul. Wincentego Witosa 4.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
 • Zgodnie z zapisami art. 205 ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, rodzice uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Skawina, którzy w roku szkolnym 2020/2021 ukończą klasę III w której są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, mogą składać wnioski o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Skawina, powstałej z przekształcenia gimnazjum, do klasy IV w roku szkolnym 2021/2022 (dotyczy tylko uczniów z SP
  nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP Krzęcin, SP Radziszów, SP Zelczyna).
 • Zgodnie z zapisami art. 205 ust. 5 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w latach szkolnych 2017/2018 – 2022/2023 możliwe jest, na wniosek rodziców uczniów, przyjęcie uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 ukończą klasę VI szkoły podstawowej do klasy VII szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum. 

11. Podanie do publicznej wiadomości informacji o utworzeniu bądź nie klas IV lub VII oraz list uczniów do nich przyjętych – 31 marca 2021 r., godz. 12:00.


Informacja o obowiązujących obwodach szkolnych znajduje się w załączniku.