Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   42.1   2.98   0.64
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   12.52   16.47
Edwarda Warchałowskiego   23.65   33.01
Wytrzyszczek   14.81   19
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.96   33.33
Skawińska   25.96   36.23
Leona Petrażyckiego   12.76   16.67
Leona Petrażyckiego   10.71   13.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Biuro Burmistrza

ul. Rynek 1, I piętro

ul. Rynek 12, I piętro


STRUKTURA:

ZAKRES  DZIAŁANIA:

1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Burmistrza i jego Zastępców w tym m.in.:

 1. nadzorowanie obiegu dokumentów związanych z wykonywaniem zadań Burmistrzów;
 2. organizowanie obsługi mieszkańców zgłaszających się do Burmistrzów;
 3. obsługa procesu rozpatrywania wniosków wymagających stanowiska lub decyzji Burmistrza;
 4. protokołowanie spotkań.

2. Obsługa procesu udzielania odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

3. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, w tym m.in.: prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg, wniosków i interpelacji wpływających do Urzędu, przekazywanie ich do załatwienia według właściwości oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją.

4. Udostępnianie informacji publicznej w zakresie działalności Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

5. Prowadzenie postępowania w przedmiocie rozpatrywania petycji.

6. Gromadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi przez podmioty zewnętrzne kontrolami.

7. Prowadzenie rejestrów wraz z umieszczaniem w BIP:

 1. Centralnego Rejestru Umów i Porozumień;
 2. Centralnego Rejestru Skarg;
 3. Rejestru zarządzeń Burmistrza;
 4. Rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej;
 5. Rejestru kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne;
 6. Rejestru upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza dla pracowników Urzędu.

8. W zakresie wydarzeń kulturalnych m.in.:

 1. koordynacja polityki kulturalnej Gminy określonej w dokumentach strategicznych;
 2. prowadzenie rejestru i nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury;
 3. współpraca z instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań w sferze kultury;
 4. nadzór i koordynowanie prac przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych, uroczystości patriotycznych, w tym koordynowanie rocznego kalendarza wydarzeń

9. Współpraca z miastami partnerskimi Gminy, w tym m.in.:

 1. prowadzenie polityki Gminy w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym współpraca ze Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast;
 2. utrzymywanie bieżącego kontaktu z miastami partnerskimi;
 3. prowadzenie okolicznościowej korespondencji;
 4. współorganizacja i udział w spotkaniach z przedstawicielami miast partnerskich.

10. Obsługa protokolarna, w tym m.in.:

 1. prowadzenie spraw wynikających z funkcji reprezentacyjnych Burmistrzów;
 2. prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów z instytucjami;
 3. asystowanie podczas spotkań i wyjazdów służbowych, przygotowywanie relacji do mediów społecznościowych;
 4. realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi;
 5. prowadzenie aktualnej bazy danych i informacji na temat wszystkich osobistości i instytucji, z którymi Gmina bądź jej władze współpracują lub są ważne z punktu widzenia jej interesów.

11. Prowadzenie biura prasowego, tym m.in.:

 1. koordynowanie polityki informacyjnej Burmistrza, w tym: prowadzenie biura prasowego, profili Burmistrza w mediach społecznościowych, redagowanie tekstów informacyjnych, promocyjnych i dedykowanych newsletterów;
 2. organizowanie obsługi prasowej Burmistrzów oraz Urzędu, w tym w szczególności organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych;
 3. współpraca z kierownikami wydziałów Urzędu, gminnymi instytucjami kultury, jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami w zakresie przygotowywania serwisów informacyjnych dla mediów;
 4. merytoryczny nadzór na imprezami i uroczystościami objętymi Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, wspomaganie uroczystości i imprez pod jego patronatem w kwestii działań marketingowych.