Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.56   5.88   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Biuro Burmistrza

ul. Rynek 1, I piętro

ul. Rynek 12, I piętro


STRUKTURA:

ZAKRES  DZIAŁANIA:

1. Obsługa kancelaryjno-biurowa Burmistrza i jego Zastępców w tym m.in.:

 1. nadzorowanie obiegu dokumentów związanych z wykonywaniem zadań Burmistrzów;
 2. organizowanie obsługi mieszkańców zgłaszających się do Burmistrzów;
 3. obsługa procesu rozpatrywania wniosków wymagających stanowiska lub decyzji Burmistrza;
 4. protokołowanie spotkań.

2. Obsługa procesu udzielania odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

3. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, w tym m.in.: prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg, wniosków i interpelacji wpływających do Urzędu, przekazywanie ich do załatwienia według właściwości oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją.

4. Udostępnianie informacji publicznej w zakresie działalności Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

5. Prowadzenie postępowania w przedmiocie rozpatrywania petycji.

6. Gromadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi przez podmioty zewnętrzne kontrolami.

7. Prowadzenie rejestrów wraz z umieszczaniem w BIP:

 1. Centralnego Rejestru Umów i Porozumień;
 2. Centralnego Rejestru Skarg;
 3. Rejestru zarządzeń Burmistrza;
 4. Rejestru wniosków o udostępnianie informacji publicznej;
 5. Rejestru kontroli przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne;
 6. Rejestru upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza dla pracowników Urzędu.

8. W zakresie wydarzeń kulturalnych m.in.:

 1. koordynacja polityki kulturalnej Gminy określonej w dokumentach strategicznych;
 2. prowadzenie rejestru i nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury;
 3. współpraca z instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań w sferze kultury;
 4. nadzór i koordynowanie prac przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych, uroczystości patriotycznych, w tym koordynowanie rocznego kalendarza wydarzeń

9. Współpraca z miastami partnerskimi Gminy, w tym m.in.:

 1. prowadzenie polityki Gminy w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym współpraca ze Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast;
 2. utrzymywanie bieżącego kontaktu z miastami partnerskimi;
 3. prowadzenie okolicznościowej korespondencji;
 4. współorganizacja i udział w spotkaniach z przedstawicielami miast partnerskich.

10. Obsługa protokolarna, w tym m.in.:

 1. prowadzenie spraw wynikających z funkcji reprezentacyjnych Burmistrzów;
 2. prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów z instytucjami;
 3. asystowanie podczas spotkań i wyjazdów służbowych, przygotowywanie relacji do mediów społecznościowych;
 4. realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi;
 5. prowadzenie aktualnej bazy danych i informacji na temat wszystkich osobistości i instytucji, z którymi Gmina bądź jej władze współpracują lub są ważne z punktu widzenia jej interesów.

11. Prowadzenie biura prasowego, tym m.in.:

 1. koordynowanie polityki informacyjnej Burmistrza, w tym: prowadzenie biura prasowego, profili Burmistrza w mediach społecznościowych, redagowanie tekstów informacyjnych, promocyjnych i dedykowanych newsletterów;
 2. organizowanie obsługi prasowej Burmistrzów oraz Urzędu, w tym w szczególności organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych;
 3. współpraca z kierownikami wydziałów Urzędu, gminnymi instytucjami kultury, jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami w zakresie przygotowywania serwisów informacyjnych dla mediów;
 4. merytoryczny nadzór na imprezami i uroczystościami objętymi Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, wspomaganie uroczystości i imprez pod jego patronatem w kwestii działań marketingowych.