ul. Rynek 1
parter - pok. 2
I piętro - pok. 15 i 16


Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl


STRUKTURA:

GOSPODARKA  ODPADAMI: odpady@gminaskawina.pl


ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach podatków lokalnych i opłat;
 2. Sporządzanie planu dochodów z tytułu podatków lokalnych i opłat;
 3. Prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości i środków transportowych;
 4. Wymiar, księgowość i windykację podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz od środków transportowych posiadanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – przyjmowanie danych z deklaracji i informacji podatkowych oraz zawiadomień geodezyjnych;
 5. Prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości podatków;
 6. Wymiar należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przyjmowanie danych z deklaracji, prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 7. Prowadzenie księgowości i windykacji opłat za gospodarowanie odpadami;
 8. Prowadzenie księgowości opłaty skarbowej, mandatów nakładanych przez Straż Miejską, prowadzenie postępowań w sprawach zwrotu opłaty skarbowej;
 9. Przeprowadzanie postępowań windykacyjnych w zakresie podatków i opłat;
 10. Prowadzenie postępowań w sprawach udzielania ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozkładania na raty podatków i opłat;
 11. Wydawanie opinii w sprawach ulg i umorzeń podatków oraz opłat stanowiących dochody Gminy dla których organem podatkowym jest Urząd Skarbowy;
 12. Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie podatków i opłat;
 13. Prowadzenie spraw zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 14. Prowadzenie oględzin i kontroli podatkowych;
 15. Prowadzenie spraw w zakresie zażaleń na decyzje organu podatkowego oraz innych indywidualnych wniosków podatników;
 16. Sporządzanie informacji dotyczących należności w zakresie podatków i opłat;
 17. Sprawowanie nadzoru nad modułami: księgowość podatkowa, wymiar i windykacja, podatek rolny i leśny, podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości osób prawnych, odpady w gminie;
 18. Analiza terminowości wpłat należnych opłat oraz windykację należności;
 19. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat;
 20. Sprawozdawczość w zakresie podatków i opłat;
 21. Sporządzanie i wydawanie kart ewidencyjnych dotyczących Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników
 22. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.