Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

4°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   -   3.17   0.23
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Informacje SRDPP

Skawińska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym oraz opiniodawczym, powoływanym na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: KLIKNIJ TUTAJ).


Kontakt

Skawińska Rada Działalności Pożytku Publicznego
ul. Rynek 1, 32-050 Skawina
e-mail: rada.pozytek@gminaskawina.pl

Sławomir Grabiec - przewodniczący SRDPP
tel.: 504 145 904


Obsługa kancelaryjno-biurowa:

Wydział Promocji, Sportu i Współpracy

ul. Rynek 12, II p., 32-050 Skawina


Skład SRDPP:

PRZEWODNICZĄCY: Sławomir Grabiec

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Justyna Ciepły

SEKRETARZ: Joanna Maryon - Golonka

CZŁONKOWIE: 

Dorota Bal 

Stanisław Grodecki

Józef Niechaj

Jagoda Turczyńska

Antoni Sapała

Bartłomiej Szwed

 • członków SRDPP powołuje Burmistrz;
 • SRDPP składa się z dziewięciu członków, w tym: 2 przedstawicieli Burmistrza, 2 przedstawicieli Rady oraz 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych;
 • nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków SRDPP ogłasza Burmistrz, a wybór dokonywany jest w drodze głosowania;
 • kadencja członków SRDPP trwa 3 lata od dnia powołania;
 • członkowie SRDPP biorą udział w jej pracach nieodpłatnie.


PRZEDSTAWICIELE SRDPP:

SRDPP wybiera spośród swoich członków w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów: przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza - w obecności co najmniej połowy członków.

Do zadań przewodniczącego należy:

 • reprezentowanie SRDPP na zewnątrz;
 • ustalanie terminów, zwoływanie i prowadzenie posiedzeń;
 • ustalanie planowanego porządku prac przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia;
 • opracowanie planu pracy;
 • czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac;
 • zapraszanie na posiedzenia SRDPP – na wniosek członków, bądź z własnej inicjatywy – ekspertów z zakresu różnych dziedzin aktywności społecznej;
 • powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych;
 • przedstawianie pisemnych stanowisk i opinii członków SRDPP.

W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca lub inny upoważniony przez przewodniczącego członek SRDPP.

Do zadań sekretarza należy:

 • przygotowanie na posiedzenia dokumentów uzgodnionych z przewodniczącym;
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń;
 • organizowanie pracy oraz zapewnienie prawidłowego przepływu informacji;
 • gromadzenie tematów i materiałów na posiedzenia;
 • publikowanie na stronie internetowej informacji o pracach.


ZADANIA SRDPP:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi - w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i sprawozdań z ich realizacji;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe;
 • monitorowanie i doskonalenie współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi;
 • inspirowanie i podejmowanie innowacyjnych działań na rzecz sektora pozarządowego;
 • wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;
 • współpraca z władzami gminy w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych w trybie określonym w ustawie;
 • współpraca z Powiatową i Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego;
 • SRDPP może zajmować się również innymi sprawami przedłożonymi pod obrady przez jej przewodniczącego, bądź na wniosek przynajmniej 3 jej członków;
 • SRDPP przygotowuje roczne plany pracy - nie później niż do 30 listopada roku poprzedniego oraz roczne sprawozdania - nie później niż do dnia 30 kwietnia roku następnego i przedkłada je w formie pisemnej Burmistrzowi.


AKTY PRAWNE:

zapraszamy do zapoznania się z kompletem załączników.


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy:

UCHWAŁA NR XXIV/340/20 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania.