Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

10°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   10.75   2.75   1.08
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   10.6   13.34
Leśna   12.65   15.97
Edwarda Warchałowskiego   12.55   16.52
Wytrzyszczek   16.08   21.59
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   17.87   25.03
Skawińska   19.29   26.17
Leona Petrażyckiego   11.12   14.9
Leona Petrażyckiego   8.59   11.36
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Informacje SRDPP

Skawińska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym oraz opiniodawczym, powoływanym na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: KLIKNIJ TUTAJ).


Kontakt

Skawińska Rada Działalności Pożytku Publicznego
ul. Rynek 1, 32-050 Skawina
e-mail: rada.pozytek@gminaskawina.pl

Sławomir Grabiec - przewodniczący SRDPP
tel.: 504 145 904


Obsługa kancelaryjno-biurowa:

Wydział Promocji, Sportu i Współpracy

ul. Rynek 12, II p., 32-050 Skawina


Skład SRDPP:

PRZEWODNICZĄCY: Sławomir Grabiec

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Justyna Ciepły

SEKRETARZ: Joanna Maryon - Golonka

CZŁONKOWIE: 

Dorota Bal 

Stanisław Grodecki

Józef Niechaj

Jagoda Turczyńska

Antoni Sapała

Bartłomiej Szwed

 • członków SRDPP powołuje Burmistrz;
 • SRDPP składa się z dziewięciu członków, w tym: 2 przedstawicieli Burmistrza, 2 przedstawicieli Rady oraz 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych;
 • nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków SRDPP ogłasza Burmistrz, a wybór dokonywany jest w drodze głosowania;
 • kadencja członków SRDPP trwa 3 lata od dnia powołania;
 • członkowie SRDPP biorą udział w jej pracach nieodpłatnie.


PRZEDSTAWICIELE SRDPP:

SRDPP wybiera spośród swoich członków w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów: przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza - w obecności co najmniej połowy członków.

Do zadań przewodniczącego należy:

 • reprezentowanie SRDPP na zewnątrz;
 • ustalanie terminów, zwoływanie i prowadzenie posiedzeń;
 • ustalanie planowanego porządku prac przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia;
 • opracowanie planu pracy;
 • czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac;
 • zapraszanie na posiedzenia SRDPP – na wniosek członków, bądź z własnej inicjatywy – ekspertów z zakresu różnych dziedzin aktywności społecznej;
 • powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych;
 • przedstawianie pisemnych stanowisk i opinii członków SRDPP.

W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca lub inny upoważniony przez przewodniczącego członek SRDPP.

Do zadań sekretarza należy:

 • przygotowanie na posiedzenia dokumentów uzgodnionych z przewodniczącym;
 • sporządzanie protokołów z posiedzeń;
 • organizowanie pracy oraz zapewnienie prawidłowego przepływu informacji;
 • gromadzenie tematów i materiałów na posiedzenia;
 • publikowanie na stronie internetowej informacji o pracach.


ZADANIA SRDPP:

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi - w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i sprawozdań z ich realizacji;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe;
 • monitorowanie i doskonalenie współpracy pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi;
 • inspirowanie i podejmowanie innowacyjnych działań na rzecz sektora pozarządowego;
 • wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;
 • współpraca z władzami gminy w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych w trybie określonym w ustawie;
 • współpraca z Powiatową i Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego;
 • SRDPP może zajmować się również innymi sprawami przedłożonymi pod obrady przez jej przewodniczącego, bądź na wniosek przynajmniej 3 jej członków;
 • SRDPP przygotowuje roczne plany pracy - nie później niż do 30 listopada roku poprzedniego oraz roczne sprawozdania - nie później niż do dnia 30 kwietnia roku następnego i przedkłada je w formie pisemnej Burmistrzowi.


AKTY PRAWNE:

zapraszamy do zapoznania się z kompletem załączników.


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy:

UCHWAŁA NR XXIV/340/20 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania.