ul. Rynek 12, II piętro


Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl


STRUKTURA:


Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (COP) - e-mail: cop@gminaskawina.pl


ZAKRES  DZIAŁANIA:

Promocja i informacja, w tym m.in.:

 1. opracowywanie i koordynowanie realizacji postanowień dokumentów strategicznych w zakresie promocji i kreowania marki Gminy Skawina, w tym koordynowanie rocznego kalendarza wydarzeń promocyjnych;
 2. koordynowanie polityki informacyjnej Gminy, w tym: prowadzenie biura prasowego, miejskiego portalu internetowego, profili w mediach społecznościowych, redagowanie tekstów informacyjnych, promocyjnych i dedykowanych newsletterów, prowadzenie bieżącej korespondencji z przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego oraz przygotowywanie „Biuletynu Informacyjnego”;
 3. zarządzanie Systemem Powiadamiania Mieszkańców oraz wdrażanie w strukturze portalu miejskiego innych rozwiązań usprawniających komunikację elektroniczną z mieszkańcami, w tym poprzez media społecznościowe;
 4. działalność wydawnicza, w tym: koordynowanie działań w zakresie przygotowywania materiałów i projektów szat graficznych do publikacji, prowadzenie dokumentacji wydawnictw oraz ich kolportaż w obszarach stanowiących promocję Gminy Skawina;
 5. przygotowywanie multimedialnych materiałów oraz serii gadżetów promocyjnych.


Współpraca z sektorem pozarządowym, w tym m.in.:

 1. prowadzenie centrum wsparcia organizacji pozarządowych, w tym: organizowanie współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym, doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych, regulacji prawnych oraz nadzór nad działalnością w obszarach współfinansowanych przez Gminę oraz obsługa otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
 2. opracowywanie i monitorowanie realizacji „Programów współpracy…” zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Sport i rekreacja, w tym m.in.:

 1. nadzór nad realizacją dokumentów strategicznych z zakresu rozwoju sportu  i rekreacji w Gminie, w tym wspieranie i promocja aktywności fizycznej;
 2. współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze kultury fizycznej, w tym koordynowanie rocznego kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych;
 3. inicjowanie, koordynacja i promocja wydarzeń sportowych na terenie Gminy;
 4. utrzymywanie kontaktów z grupami sportowców reprezentującymi Gminę;
 5. przygotowywanie i obsługa spraw związanych ze stypendiami sportowymi.


Konsultacje społeczne, w tym m.in.:

 1. wsparcie budowy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań badawczych z zakresu komunikacji, dialogu społecznego, konsultacji społecznych (działania aktywizujące);
 2. tworzenie doraźnych punktów konsultacyjnych w ważnych procesach konsultacyjnych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu lub jednostki organizacyjne Gminy;
 3. koordynacja wszystkich procesów konsultacyjnych realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu lub jednostki organizacyjne Gminy, w tym ujednolicenie informacji dla mieszkańców;
 4. podejmowanie działań mających na celu wsparcie i upowszechnianie wśród mieszkańców idei społeczeństwa obywatelskiego, samorządności; prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, integrowanie społeczności lokalnej.


Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.