Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

13°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.33   3.79   0.12
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.5   11.55
Leśna   8.54   10.47
Edwarda Warchałowskiego   11.86   14.16
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   -   -
Skawińska   14.19   16.7
Leona Petrażyckiego   9.07   11.29
Leona Petrażyckiego   7.05   8.69
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Zasady konsultacji

UCHWAŁA NR VI/61/19
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz wprowadzenia tekstu jednolitego „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 506), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. stanowiącym „Zasady i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina” wprowadza się następujące zmiany:

1) na stronie tytułowej zapis „Opracowanie: Zespół ds. promocji, sportu i współpracy” otrzymuje brzmienie: „Opracowanie: Wydział Promocji, Sportu i Współpracy”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie: „Konsultacje przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w innych sprawach ważnych dla gminy i jej mieszkańców, a także w procesie współdecydowania o wydatkowaniu wyodrębnionej kwoty środków z budżetu.”;

3) w § 14 ust. 1 dodaje się pkt 10) w brzmieniu: poprzez portal dialogu społecznego powstały w ramach projektu „Budowa systemu przyjaznych, efektywnych i kompleksowych
e-usług samorządowych w Gminie Skawina”.

§ 2

Wprowadza się tekst jednolity „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/
Ewa MASŁOWSKA

Załącznik do uchwały jest dostępny poniżej w pliku w formacie PDF.

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

______________________
(poniżej treści archiwalne)

UCHWAŁA Nr XXX/431/17
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:


§ 1

W Załączniku do Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z 25 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 dodaje się pkt 4) w brzmieniu:

„wyborze pomiędzy przedstawionymi propozycjami w drodze głosowania.”

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Konsultacje przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w innych sprawach kluczowych dla gminy i jej mieszkańców, a także w procesie współdecydowania o wydatkowaniu wyodrębnionej kwoty środków z budżetu.”

3) w § 14 ust. 1 dodaje się pkt 9) w brzmieniu:

„poprzez głosowanie pozwalające ustalić listę rankingową projektów przedsięwzięć.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/
mgr Witold GRABIECUzasadnienie

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 446 ze zmianami) w art. 5a przyznaje organom samorządu szczebla gminnego możliwość prowadzania na właściwym im obszarze terytorialnym, na zasadach i w trybie określonym w uchwale rady gminy, konsultacji z mieszkańcami w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla lokalnej społeczności.

Mając na uwadze powyższe przygotowano zmiany opisane w niniejszej uchwale, przez co poszerza się zakres możliwości udziału mieszkańców w procesie decydowania o wydatkowaniu środków finansowych z budżetu, a jednocześnie sankcjonuje dotychczasowe zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyodrębnionej kwoty wydatków z budżetu Gminy Skawina (tzw. „budżetu obywatelskiego”) – obowiązujące dotychczas na podstawie odrębnej uchwały. Uchwała niniejsza ma ponadto na celu doskonalenie procesu decyzyjnego i jakości świadczonych przez samorząd usług publicznych tak, by zapewnić konsensus oraz akceptację mieszkańców dla działań władz samorządowych w sprawach istotnych dla Gminy Skawina.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

UCHWAŁA Nr XIII/168/15
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 25 listopada 2015 roku


w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się „Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina” określone w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


§ 4

Traci moc uchwała Nr XLVI/491/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie projektów programu współpracy oraz aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
/-/
mgr Ewa MASŁOWSKA

 


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w art. 5a przyznaje organom samorządu szczebla gminnego możliwość prowadzania na właściwym im obszarze terytorialnym, na zasadach i w trybie określonym w uchwale rady gminy, konsultacji z mieszkańcami w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla lokalnej społeczności.

Podjęcie powyższej uchwały porządkuje sferę funkcjonowania samorządu Gminy Skawina w zakresie przeprowadzania konsultacji społecznych, a przede wszystkim stwarza możliwość zwiększenia udziału mieszkańców w życiu lokalnej społeczności. Przedstawione w niniejszej uchwale „Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina” opierają się na procedurach wypracowanych w ramach projektu „Razem Blisko Krakowa - zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”, który jest realizowany wspólnie przez gminy: Skawina, Liszki, Czernichów, Świątniki Górne, Mogilany oraz Starostwo Powiatowe w Krakowie, a także partnerów społecznych: LGD „Blisko Krakowa”, Podkrakowską Izbę Gospodarczą, Galicyjską Izbę Gospodarczą oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Projekt jest współfinansowany z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Uchwała niniejsza ma na celu doskonalenie procesu decyzyjnego i jakości świadczonych przez samorząd usług publicznych tak, by zapewnić konsensus oraz akceptację mieszkańców dla działań władz samorządowych w sprawach istotnych dla Gminy Skawina. Jej podjęcie daje gwarancję, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przeprowadzenia konsultacji społecznych, będą one realizowane w oparciu o znane mieszkańcom zasady.

Uchwała jest zgodna z celami określonymi w Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014 -2020, a w szczególności obszarem 3: „Aktywna Społeczność Lokalna”, celem operacyjnym 3.3: „Skuteczny system zarządzania gminą i kierunkiem interwencji”, 3.3.1 „Wdrażanie instrumentów nowoczesnego zarządzania publicznego w Gminie Skawina”.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.