Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

3°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   12.82   4.99   0.17
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Sekretarz Gminy Skawina

 1, I piętro - pok. 18

e-mail: a.juszczak-lisek@gminaskawina.pl

Agnieszka Juszczak-Lisek, tel.: 12 277 01 88


ZAKRES  DZIAŁANIA

  1. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonoania Urzędu i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.
  2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) wykonywanie obowiązków kierownika administracyjnego Urzędu;
2) nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych Urzędu;
3) koordynowanie pracy wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowania materiałów na sesje Rady Miejskiej;
4) koordynowanie procesu samooceny systemu kontroli zarządczej;
5) nadzór nad raportowaniem i sprawozdawczością z realizacji zadań i celów;
6) bieżąca analiza informacji zarządczej i wskazywanie na zagrożenia w osiągnięciu celów lub realizacji zadań;
7) koordynowanie prac tworzenia Raportu o stanie Gminy;
8) prowadzenie innych spraw Gminy powierzonych mu na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym;
9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.