Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

2°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   -   -   0.16
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.88   12.54
Leśna   8.88   11.3
Edwarda Warchałowskiego   11.71   14.36
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   9.03   11.64
Skawińska   10.57   12.74
Leona Petrażyckiego   8.64   11.27
Leona Petrażyckiego   7.35   9.41
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Osiągnięte poziomy recyklingu

Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z  dnia 13 września 1996 r. oraz rozporządzeniem ministra środowiska z 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:

  • w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia;
  • w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych -  co najmniej 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych:

 


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal,
tworzywa sztuczne,
szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty
przez Gminę Skawina

24,9

35,61

  40,55 34,5  73,1     65,2 94
   

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2012 r. Gmina Skawina osiągnęła poziom 24,9%, przy minimalnym poziomie na 2012 r., który wynosił 10%,  w 2013 r. – 35,61%, przy minimalnym poziomie na 2013 r., który wynosił 12%, w 2014 r. – 40,55%, przy minimalnym poziomie na 2014 r., który wynosił 14%, w 2015 r. – 34,5%, przy minimalnym poziomie na 2015 r., który wynosił 16%, w 2016 r. – 73,1%, przy minimalnym poziomie na 2016 r., który wynosił 18%, w 2017 r. – 65,2%, przy minimalnym poziomie na 2017 r., który wynosił 20%, natomiast w 2018 r. – 94%, przy minimalnym poziomie na 2018 r., który wynosił 30%.

 


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane
i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty
przez Gminę Skawina

93,8

100

  100   100 84,9     96,2   87    

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2012 r. Gmina Skawina osiągnęła poziom 93,8%, przy minimalnym poziomie na 2012 r., który wynosił 30%, w 2013 r. – 100%, przy minimalnym poziomie na 2013 r., który wynosił 36%, a w 2014 r. – 100%, przy minimalnym poziomie na 2014 r., który wynosił 38%, w 2015 r. – 100%, przy minimalnym poziomie na 2015 r., który wynosił 40%, w 2016 r. – 84,9%, przy minimalnym poziomie na 2016 r., który wynosił 42%, w 2017 r. – 96,2%, przy minimalnym poziomie na 2017 r., który wynosił 45%, natomiast w 2018 r. – 87%, przy minimalnym poziomie na 2018 r., który wynosił 50%.

Według art. 3c wyżej cytowanej ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
  • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.


Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach oraz sposób ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Rok

2012 r.

16 lipca

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

16 lipca

2020 r.

Dopuszczalny poziom
masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty
przez Gminę Skawina

39,87

17,41

  13,27 1,5  10,5     8,4   19    


Z powyższego zestawienia wynika, że w 2012 r. Gmina Skawina osiągnęła poziom 39,87% ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 75%, w 2013 r. – 17,41%, przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50%, w 2014 r. – 13,27%, przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50%, w 2015 r. – 1,5%, przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50%, w 2016 r. – 10,5%, przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 45%, w 2017 r. – 8,4%, przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 45%, natomiast w 2018 r. – 19%, przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 40%.