Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

13°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   6.39   3.79   0.12
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   12.77   15.65
Leśna   8.46   10.35
Edwarda Warchałowskiego   12.31   14.88
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   -   -
Skawińska   14.31   16.91
Leona Petrażyckiego   13.7   17.38
Leona Petrażyckiego   12.23   15.47
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Regulamin

Nowy regulamin przyjęty został Uchwałą Nr XXVI/376/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina”.

Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Skawina dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
b) Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych i przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania ich w inny sposób.
c) W miarę możliwości uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
d) Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
e) Określenie uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny.

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków, przy uwzględnieniu:
a) Średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach.
b) Liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków.

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.