Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

23°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.72   2.31   0.05
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Odpady zielone

Odpadami zielonymi, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), nazywamy stanowiące części roślin odpady komunalne, pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni (np. przydomowych ogródków, parków, zieleńców) i targowisk. Do odpadów zielonych nie zaliczamy odpadów roślinnych z czyszczenia ulic i placów.
 

Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach ogrodów działkowych winno się poddawać procesowi kompostowania, z przeznaczeniem kompostu do własnego użytku.

Dwukrotnie, w okresie wiosennym oraz jesiennym, w określonych harmonogramem terminach, będzie zapewniony odbiór suchych liści, trawy i drobnych gałęzi, w formie wystawki, które właściciel nieruchomości winien zgromadzić we własnym zakresie do worka foliowego.

Odpady zielone również można przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do gromadzenia odpadów zielonych służą worki foliowe o poj. 120 l i 240 l.

PAMIĘTAJ! Nie wrzucaj do worków na odpady zielone resztek żywności, odpadków kuchennych, popiołu drzewnego, niedopałków.

UWAGA! Odpady zielone z ogrodów i innych terenów zielonych to odpady nadające się doskonale do kompostowania i nie powinny trafiać do pojemników z odpadami zmieszanymi.