Belka z logotypami: Fundusze Europejskie dla Małopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską, Małopolska

Tytuł Projektu: Ekodoradcy w Gminie Skawina dla wsparcia mieszkańców w działaniach dla poprawy jakości powietrza

Na realizację Projektu otrzymano wsparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolska 2021-2027”

Celem Projektu jest realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie dwóch Ekodoradców.

Dodatkowo w każdym roku zorganizowane będzie minimum 8 akcji informacyjno-edukacyjne lub/i wydarzenia poświęcone tematyce ochrony powietrza, klimatu w gminie, programom wsparcia dostępnych na likwidację niskiej emisji, wykorzystaniu OZE. itp. Każdego roku zorganizowane zostaną minimum 4 spotkania z grupami opiniotwórczymi np.: nauczyciele, księża, straż pożarna, lokalne organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, Lokalne Grupy Działania, lokalni biznesmeni, sołtysi gmin, rady sołeckie działającymi w Gminie Skawina.

Zadania Projektu:

  1. Zatrudnienie 2 ekodoradców w gminie
  2. Adaptacja, wyposażenie punktu obsługi mieszkańców
  3. Prowadzenie lokalnych akcji informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony klimatu, powietrza, uchwał antysmogowych dedykowanych dla każdej grupy społecznej

Projekt jest ukierunkowany na korzyści dla mieszkańców Gminy Skawina regionu, którzy skorzystają z usług Ekodoradców.

Odbiorcami Projektu będą również lokalne instytucje, takie jak szkoły, przedszkola, urzędy i centra kultury. Ekodoradcy będą prowadzić działania edukacyjne i informacyjne w tych miejscach, aby zwiększyć świadomość ekologiczną wśród pracowników i gości tych instytucji.

Cel główny Projektu: Głównym celem Projektu jest wsparcie gminy w transformacji energetycznej oraz wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, który dotyczy ograniczenia emisji i zmniejszenia stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu.

Cele szczegółowe Projektu:

  1. Podniesienie świadomości 2 000 mieszkańców regionu w zakresie zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, ale również korzyściami wynikającymi z wykorzystania czystych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.
  2. Ograniczenie negatywnego wpływu na zmiany klimatu poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej.

Rezultaty Projektu:

  1. Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach – 2 EPC
  2. Liczba uczestników spotkań informacyjno-edukacyjnych – 480 osób
  3. Zasięg działań/ kampanii edukacyjno-informacyjnych - 44 025 osób

Wartość Projektu: 771 593,69 zł

Wartość wkładu Funduszy Europejskich: 499 992,70 zł.