Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   4.62   3.45   0.41
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   2.02   2.84
Leśna   1.58   2.34
Edwarda Warchałowskiego   2.1   3.08
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   1.31   2
Skawińska   2.06   2.77
Leona Petrażyckiego   1.9   2.85
Leona Petrażyckiego   1.74   2.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Straż Miejska w Skawinie


32-050 Skawina, ul. Ogrody 101/1a
tel. kom. 604 099 141

tel.: 12 276 29 73
e-mail: strazmiejska@gminaskawina.pl

godziny pracy Straży Miejskiej w Skawinie: 
(od 8 czerwca 2021 r.)

DYŻURY:
I zmiana 6:00 - 14:00
II zmiana 14:00 - 22:00
III zmiana 18:00 - 2:00
(od poniedziałku do soboty)

Komendant: Kazimierz Sasor

Tomasz Baran - starszy inspektor
Tomasz Bieda - młodszy inspektor
Karolina Gibas - młodszy strażnik
Piotr Góra - starszy inspektor
Dariusz Hachorkiewicz - starszy inspektor
Mariusz Jachimowski - starszy inspektor
Józef Madej - starszy inspektor
Tomasz Morawa - starszy inspektor
Paweł Piotrowski - młodszy inspektor
Sławomir Piwowarczyk - młodszy strażnik
Grzegorz Rybarczyk - starszy inspektor
Marek Turek - starszy inspektor
Bogusława Wyroba - starszy inspektor
Robert Ziarko – starszy strażnik
Dawid Nowak - strażnik


Obsługa monitoringu miejskiego:
e-mail: monitoring@gminaskawina.pl

 • Elżbieta Dubiel
 • Grzegorz Karczewski
 • Małgorzata Sumera
 • Edyta Wyrwa
 • Katarzyna Michalik


ZAKRES DZIAŁANIA

Straż Miejska w Skawinie działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa - w tym ustawę o strażach gminnych oraz Regulamin Straży Miejskiej w Skawinie przyjęty zarządzeniem nr 354.2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie.


Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
 3. kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343);
 4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
 5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów lub dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
 6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
 8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
 9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
 10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy;
 11. W związku z realizowanymi zadaniami określonymi w ust. 1, straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
  1. utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
  2. przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
  3. ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
 12. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego;
 13. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;
 14. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia i niezwłocznego ich doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;
 15. dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby w przypadkach dopuszczonych w ustawie o strażach gminnych;
 16. dokonywania sprawdzania prewencyjnego nietrzeźwych osób doprowadzanych, w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienia w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutkującymi zagrożeniem życia lub zdrowia;
 17. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia i w zakresie upoważnień dla straży gminnych;
 18. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
 19. usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów - w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym;
 20. wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonywania czynności określonych w §6 pkt. 1-8 Regulaminu Straży Miejskiej;
 21. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;
 22. zwracania się w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 23. Prowadzenie monitoringu miejskiego, w tym m.in.:
  1) obsługa monitoringu wizyjnego dla Gminy;
  2) przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców o naruszeniu porządku i bezpieczeństwa i przekazywanie patrolom do dalszej realizacji;
  3) dokumentowanie zdarzeń i zgłoszeń mieszkańców, a także zdarzeń zaobserwowanych przez monitoring oraz informowanie o nich odpowiednich służb.
 24. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.