Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   12.28   8.36   1.81
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Straż Miejska w Skawinie


32-050 Skawina, ul. Ogrody 101/1a
tel. kom. 604 099 141

tel.: 12 276 29 73
e-mail: strazmiejska@gminaskawina.pl

godziny pracy Straży Miejskiej w Skawinie: 
(od 8 czerwca 2021 r.)

DYŻURY:
I zmiana 6:00 - 14:00
II zmiana 14:00 - 22:00
III zmiana 18:00 - 2:00
(od poniedziałku do soboty)

Komendant: Kazimierz Sasor

Tomasz Baran - starszy inspektor
Tomasz Bieda - młodszy inspektor
Piotr Góra - starszy inspektor
Dariusz Hachorkiewicz - starszy inspektor
Mariusz Jachimowski - starszy inspektor
Józef Madej - starszy inspektor
Tomasz Morawa - starszy inspektor
Paweł Piotrowski - młodszy inspektor
Grzegorz Rybarczyk - starszy inspektor
Marek Turek - starszy inspektor
Bogusława Wyroba - starszy inspektor
Dawid Nowak - młodszy strażnik
Robert Ziarko - strażnik
Sławomir Piwowarczyk - młodszy strażnik
Karolina Gibas - młodszy strażnik

Obsługa monitoringu miejskiego:
e-mail: monitoring@gminaskawina.pl

 • Elżbieta Dubiel
 • Grzegorz Karczewski
 • Małgorzata Sumera
 • Małgorzata Wieczorek
 • Edyta Wyrwa
 • Katarzyna Michalik


ZAKRES DZIAŁANIA

Straż Miejska w Skawinie działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa - w tym ustawę o strażach gminnych oraz przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Regulamin Straży Miejskiej w Skawinie, zmieniony uchwałą  nr XIX/181/08.


Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

 1. Kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości  i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych komunalnych, spółdzielczych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych.
 2. Uczestniczenie w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe, miejskie, religijne, masowe imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne.
 3. Podejmowanie działań dla ograniczenia zjawisk niszczenia mienia społecznego.
 4. Podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczania prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych.
 5. Informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulicy oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym.
 6. Kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czystości i estetyki tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania ogłoszeń, funkcjonowania reklam itp.
 7. Egzekwowanie od właścicieli, administratorów, zarządców administracji, użytkowników i gospodarzy budynków mieszkalnych właściwego wykonywania obowiązku utrzymania porządku i czystości w tych budynkach i ich otoczeniu.
 8. Podejmowanie działań ograniczających zjawiska degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, parków oraz zanieczyszczania wód.
 9. Ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów.
 10. Egzekwowanie należytego ładu i porządki na terenach targowisk.
 11. Kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów porządkowych dotyczących przewozu odpadów, zanieczyszczeń jezdni.
 12. Egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych przez organy samorządowe Gminy.
 13. Sprawdzanie stanu urządzeń służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym.
 14. Wnioskowanie o dokonanie zmian w zakresie organizacji ruchu drogowego w Gminie.
 15. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub pieniędzy dla potrzeb Urzędu.
 16. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie ochrony przed dewastacją oraz monitorowanie zabezpieczenia obiektów.
 17. Wydawanie poleceń w celu usunięcia nieprawidłowości, nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu i występowanie w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego oraz prowadzenie rejestru nałożonych mandatów.
 18. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, udzielanie pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 19. Prowadzenie monitoringu miejskiego, w tym m.in.:
  1) obsługa monitoringu wizyjnego dla Gminy;
  2) przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców o naruszeniu porządku i bezpieczeństwa i przekazywanie patrolom do dalszej realizacji;
  3) dokumentowanie zdarzeń i zgłoszeń mieszkańców, a także zdarzeń zaobserwowanych przez monitoring oraz informowanie o nich odpowiednich służb.
 20. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.