Uchwała nr LXII/899/23 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych – etap I (zatwierdzonego uchwałą Nr XVII/217/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2016 r., ze zm.), została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 6 grudnia 2023 r., poz. 8240, pod adresem: https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2023/8240/.

Uchwała dotyczy zmiany tekstu planu miejscowego w zakresie zniesienia ograniczeń dla farm i paneli fotowoltaicznych we wszystkich terenach zabudowy produkcyjno-usługowej w Gminie, oznaczonych symbolami PU).