Plany Rozwoju Miejscowości / Plany Rozwoju Osiedli mają na celu identyfikację rezerw i wyzwań w poszczególnych jednostkach sąsiedzkich gminy. Wspólnie z mieszkańcami przy pomocy różnych metod partycypacyjnych zidentyfikowano potencjały oraz określono priorytety rozwojowe dla sołectw i osiedli. Zostały one powiązane z Planami Odnowy Miejscowości, Gminnym Programem Rewitalizacji, Planem Mobilności oraz nową Strategią Rozwoju Gminy.

Przeprowadzonych zostało około 50 spotkań w terenie. Na podstawie mapowania, ustrukturyzowanej burzy mózgów stworzone zostanły dokumenty, które opisują zalety i rezerwy poszczególnych miejscowości oraz wskazują kluczowe działania, które należy podjąć w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej. Efektem prac są plany konkretnych działań na kolejne 7-8 lat (w perspektywie do 2030 roku), oparte o zidentyfikowane na miejscu i opisane przez mieszkańców potrzeby.

Projekt realizowano przez cały 2022 roku. Rola lokalnej społeczności była kluczowa dla realizacji tego projektu. To właśnie mieszkańcy są ekspertami od otaczającej ich przestrzeni i depozytariuszami wiedzy na temat najbliższych im okolic. Byli oni zaangażowani w proces na każdym z etapów – od udziału w spacerach badawczych, przez grupowe mapowanie pomysłów, burzę mózgów z wykorzystaniem karteczek post-it, dyskusje, aż po ocenę zaproponowanych rozwiązań i ich priorytetyzację. Przekazujemy dziś Państwu opracowane wyniki naszej wspólnej pracy w formie dokumentów "Planów Odnowy Miejscowości" oraz "Planów Rozwoju Osiedli" wraz z załącznikami - raportem z procesu partycypacyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

  • W razie pytań, wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego rewitalizacja@gminaskawina.pl lub pod numerem telefonu 12 277 01 90.  
  • Jeśli potrzebują Państwo drukowanej wersji dokumentu zapraszamy do Wydziału Rozwoju i Strategii Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 12 p.I.


Projekt realizowany jest w ramach inicjatywy Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność. PDM jest inicjatywą towarzyszącą 11. sesji Światowego Forum Miejskiego, prestiżowej międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez UN-Habitat w dniach 26-30 czerwca 2022 r. w Katowicach. To najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji, rozwoju i przyszłości obszarów miejskich. Plan Działań Dla Miast jest również instrumentem wdrożeniowym przewidzianym w powstającej nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030.

Ideą programu jest popularyzacja oraz wdrażanie trendów współczesnej myśli urbanistycznej w ujęciu lokalnym. Opracowany wspólnie z miastami ,,Plan Działań dla Miast’’ stanowi polską odpowiedź na wyzwania związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju stawianych przez Agendę 2030. Program jest integralną częścią przedsięwzięć Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum), podczas którego został ogłoszony i podpisany.