Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   23.97   3.87   1.21
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   36.33   51.03
Leśna   31.22   43.43
Edwarda Warchałowskiego   38.1   52.1
Wytrzyszczek   34.9   50.64
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   33   46.6
Skawińska   38.44   51.29
Leona Petrażyckiego   34.1   48.48
Leona Petrażyckiego   30.61   42.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

W ramach  programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła, o najwyższych normach tj: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła lub węzeł cieplny w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dotacja  przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

•    wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu,

•      docieplenia przegród budynku,

•      wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

•      instalacji odnawialnych źródeł energii ,

•      montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Gminni konsultanci, wspierają mieszkańców w zakresie udzielania informacji o zasadach programu oraz w procesie składania wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu dotacji.

Punkt zlokalizowany jest w Wydziale Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (ul. Rynek 12, Skawina) i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.:

·   poniedziałek w godzinach 8:00 – 17:00

·   wtorek - czwartek w godzinach 7.30 – 15.30

·   piątek w godzinach 7:30 – 14:30

W programie Czyste Powietrze są dwa poziomy dofinansowania:

  1. Poziom podstawowy (do 30% zwrotu) - beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.
  2. Poziom podwyższony (do 60% zwrotu)- beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/ lub https://www.wfos.krakow.pl/.

Mieszkaniec który chce skorzystać z pomocy gminnego konsultanta powinien umówić się telefonicznie na spotkanie. Po przygotowaniu wniosku dla mieszkańca pracownik Urzędu, następnie przekazuje go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Sprawdź jaka jest procedura wnioskowania poprzez gminny punkt- konsultacyjny:

  1. Zadzwoń pod jeden z numerów telefonów: 882 353 455, 532 458 080, 532 085 350  i umów się na osobiste spotkanie z Ekodoradcą lub wypełnienie wniosku online.
  2. Przygotuj dane niezbędne do przygotowania wniosku (lista znajduje się poniżej).
  3. Ekodoradca przygotuje dla Ciebie wniosek, następnie ustali termin spotkania celem podpisania wniosku.
  4. Wniosek zostanie przekazany przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie nastąpi jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.
  5. Pracownik merytoryczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie poinformuje Cię o statusie Twojego wniosku (nastąpi to w przeciągu miesiąca od daty złożenia wniosku).
  6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymasz listownie pismo z informacją o zawartej umowie, wraz z jej numerem, informacją o maksymalnej możliwej wysokości dofinansowania i nieprzekraczalnym terminie rozliczenia dotacji. 

Lista informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie:

1. DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:

·   dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania), 

·   adres e-mail oraz nr telefonu do kontaktu,

·   dane osobowe współmałżonka (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania) oraz współwłaścicieli nieruchomości (imię, nazwisko, adres zamieszkania) (jeśli dotyczy),

·    adres inwestycji, numer elektronicznej księgi wieczystej (w systemie numeracji KR3I/XXXXXXXX/X) oraz numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta - dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku),

·   numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,

·   rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli przed rokiem 2009 deklaruje się przedział czasowy powstania budynku),

·   całkowita powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego (m2),

·   jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego),

·   w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku),

·   osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania (30%) są zobligowane do przedstawienia wysokości dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (obecnie za 2020 rok), źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT po rozliczeniu). 

·   osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania (60%) są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dla mieszkańców gminy Skawina jest to Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie). Zaświadczenie może być wydane maksymalnie na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. Wzór zaświadczenia znajduje się w załączniku na końcu artykułu.

2. DOTYCZĄCE INWESTYCJI:

I.     W zakresie wymiany źródła ciepła:

·   rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz nowego źródła ciepła,

·   informacja czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu,

·   jeśli w budynku oprócz źródła ciepła na paliwo stałe istnieje inne czynne źródło ciepła np. piec gazowy służący jako podgrzewacz wody lub sezonowo do ogrzewania budynku - prosze podać ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych),

·   jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet - informacja o emisyjności urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign),

·   informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej (rurki, grzejniki, kolektory słoneczne).

II.     W zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – liczba m2 ocieplanej powierzchni.

III.     W zakresie wymiany okien/drzwi – liczba m2 wymienianej stolarki okiennej/drzwiowej.

IV.     Informacja czy wykonana została/ jest planowana/ konieczna dokumentacja projektowa (np. dotycząca przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej).

Rozliczenie dotacji i wypłata środków

Wniosek o dofinansowanie nie stanowi podstawy do wypłaty dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Po wykonaniu inwestycji, należy przedstawić dokumenty do rozliczenia tj.: wniosek o płatność, faktury/dokumenty księgowe oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez WFOŚiGW w Krakowie.

Aby wypełnić wniosek o płatność, należy umówić się na spotkanie z Ekodoradcą w Urzędzie Miasta i Gminy. Na wizytę należy dostarczyć faktury oraz dokumenty do rozliczenia, na ich podstawie Ekodoradca wypełni dla mieszkańca wniosek o płatność. Komplet dokumentów mieszkaniec wysyła samodzielnie listem poleconym do placówki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków).

Ekodoradcy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie pomagają mieszkańcom w przygotowaniu dokumentów do rozliczenia dofinansowania, jednakże to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest odpowiedzialny za wypłatę dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. 

Przydatne linki: