Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

23°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.53   3.97   0.07
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Kontrole palenisk w budynkach

Straż Miejska podobnie jak w latach poprzednich przeprowadza kontrole dotyczące spalania odpadów w piecach grzewczych i paleniskach domowych. Strażnicy Miejscy na podstawie upoważnienia w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska uprawnieni są do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz w godzinach: 6.00-22.00 na pozostały teren w celu przeprowadzenia kontroli.

Przypominamy, że spalanie odpadów jest nielegalne i szkodliwe dla Naszego zdrowia. Najczęściej spalane są stare meble, opakowania z tworzyw sztucznych, butelki plastikowe, kartony i folie. Jest to dość powszechny proceder który w myśl Ustawy o odpadach jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu lub grzywny.

W trakcie podejmowania interwencji mogą być pobierane /jeżeli zajdzie taka konieczność/ próby popiołu z pieców które zostaną poddane analizie. Bardzo ważnym elementem jest prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych w tym zakresie. Dlatego też funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas kontroli będą informowali o szkodliwości spalania odpadów i wręczali opracowaną ulotkę dotyczącą tej problematyki.

UWAGA !

W przypadku stwierdzenia termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonej podejmowane są sankcje karne wynikające z art. 191 ustawy o odpadach.

Kara może wynieść nawet 5000,00 zł.

Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia spalania odpadów proszę przekazywać Straży Miejskiej w Skawinie,

tel.: 12 276 29 73.

Zgłoszenia można przekazywać również za pomocą Ekointerwencji - formularza i aplikacji udostępnionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:

https://ekomalopolska.pl/app/ekointerwencja/index.html

Poniżej w załączniku wskazano statystykę w zakresie przeprowadzanych kontroli Straży Miejskiej w Skawinie dot. spalania odpadów w piecach / kotłach w sezonach grzewczych 2016 - 2017, 2017 - 2018 , 2018 - 2019 oraz w latach 2019 oraz 2020.

Kontrole to nie tylko weryfikacja legalności stosowanych paliw ale także informacja i edukacja mieszkańców także prowadzenie ewidencji kotów na terenie Gminy Skawina. W przypadku starych kotłów które należy wymienić zgodnie z zapisami uchwały "antysmogowej" Sejmiku Województwa Małopolskiego zostaje umieszczona naklejka informująca o zbliżającym się terminie jego wymiany.


Kontrole palenisk w budynkach