Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

13°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.33   3.79   0.12
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   12.77   15.65
Leśna   8.46   10.35
Edwarda Warchałowskiego   12.31   14.88
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   -   -
Skawińska   14.31   16.91
Leona Petrażyckiego   13.7   17.38
Leona Petrażyckiego   12.23   15.47
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Obowiązki właścicieli

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/376/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina” właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

1. Wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników, worków służących do gromadzenia odpadów komunalnych, wynikające z zapisów niniejszego Regulaminu.

2. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz gromadzenie ich w odpowiednio przeznaczonych na ten cel pojemnikach, workach lub obok nich, co dotyczy frakcji wyselekcjonowanych odpadów, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczane w pojemnikach (np. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

3. Przeznaczenie części nieruchomości na miejsce gromadzenia odpadów. Pojemniki, worki winne być w miarę możliwości ustawione na równej powierzchni, utwardzonej, zapewniającej utrzymanie czystości i porządku w miejscu gromadzenia odpadów.

4. Utrzymywanie we właściwym stanie sanitarnym i technicznym pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych, w szczególności:
a) pojemniki winny być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem zwierząt oraz opadami atmosferycznymi, a w przypadku posadowienia pojemników w zadaszonych altanach dopuszcza się pojemniki bez pokryw;

b) pojemniki winny być myte i dezynfekowane.

5. W przypadku posadowienia pojemników w zadaszonych osłonach, pomieszczeniach ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi, wyodrębnionych pomieszczeniach w budynku lub na utwardzonych placach do ustawiania kontenerów, również utrzymywanie porządku wewnątrz oraz na zewnątrz tych obiektów wraz z myciem i dezynfekcją.

6. Zapewnienie łatwego, bezpiecznego oraz bezkolizyjnego dostępu przedsiębiorcy do pojemników oraz zgromadzonych odpadów, umożliwiający odbiór odpadów z nieruchomości w dniu odbioru. Odpady winny być zgromadzone, w miarę możliwości, przy granicy nieruchomości lub w obrębie nieruchomości, w miejscu publicznie dostępnym.

7. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów i przekazywanie ich przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie ich do miejsc ich zbierania, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

8. Jednostką odpowiedzialną za opróżnianie koszy ulicznych oraz za utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest gmina.

9. Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) są zobowiązani do uprzątnięcia śniegu, lodu, błota, piasku, ziemi, liści i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w miarę możliwości w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i nie utrudniający spływu wody do kanalizacji deszczowej. Śnieg należy gromadzić na części chodnika przylegającej do jezdni.

Zabrania się:

1. Wrzucania do pojemników, worków na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego i zamarzniętego popiołu, gruzu budowlanego oraz innych selektywnie zebranych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

2. Gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych niż wskazuje na to przeznaczenie danego pojemnikach lub worka, gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami lub workami przeznaczonymi do tego celu.

3. Wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości do koszy ulicznych.