Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.56   5.88   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Fundusz wkładu własnego

Jesteście organizacją pozarządową działającą na terenie Gminy Skawina? Chcecie zrealizować świetny projekt, na którego realizację otrzymacie dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, ale niestety brakuje Wam środków finansowych na pokrycie wkładu własnego? Mechanizm funduszu wkładu własnego jest właśnie dla Was!


Co, gdzie, jak?

KRYTERIA, CZYLI CO WARTO WIEDZIEĆ?

 • dofinansowanie w ramach funduszu wkładu własnego mogą otrzymać organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, które otrzymały grant na realizację zadania ze środków zewnętrznych;
 • środki przeznaczone na pokrycie finansowego wkładu własnego można uzyskać poprzez udział w otwartym konkursie ofert, do którego nabór prowadzony jest każdego roku w trybie ciągłym;
 • rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku;
 • przyznane dofinansowanie powinno zostać w całości przeznaczone na pokrycie wkładu własnego zadania realizowanego ze środków zewnętrznych.


ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Jedno zadanie = jedna dotacja, czyli...
  ... na dane zadanie możecie otrzymać dofinansowanie z Gminy Skawiny jedynie raz. To znaczy, że jeżeli złożyliście ofertę realizacji danego zadania publicznego w otwartym konkursie ofert np. z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, niestety nie możecie się starać o dofinansowanie z funduszu wkładu własnego. Jeżeli jednak realizowany przez Was projekt nie jest współfinansowany ze środków z budżetu Gminy Skawina, możliwość uzyskania dofinansowania wkładu własnego stoi przed Wami otworem! 
 2. Informacja o sposobie wydatkowania dotacji, czyli...
  ...organizacja jest zobowiązana do umieszczenia aktualnego logo Gminy Skawina na wszystkich materiałach informacyjnych PROPORCJONALNIE do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający dobrą widoczność. Dodatkowo we wszelkich materiałach należy umieścić informacje o treści: „Projekt współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina”.
 3. Oferty rozpatrywane są przez komisję, której opinia przedstawiana jest burmistrzowi, który akceptuje ostateczną wysokość dofinansowania czyli...
  ...jest to znana procedura stosowana przy ocenie ofert konkursowych w otwartych konkursach ofert. Komisja konkursowa ocenia oferty, przyznając im punkty zgodnie z kryteriami określonymi w odpowiednim zarządzeniu, a następnie proponowane kwoty dotacji przedstawia burmistrzowi, który podejmuje ostateczną decyzję o wysokości dofinansowania.
 4. Po pierwsze promesa, następnie umowa, czyli...
  ...po otrzymaniu pozytywnej decyzji o otrzymaniu dofinansowania, dana organizacja otrzymuje od Gminy Skawina pisemną promesę, tj. zapewnienie o otrzymaniu dofinansowania. Umowa i wypłata środków następuje jednak dopiero po podpisaniu umowy z głównym grantodawcą projektu.


JAK PRZEBIEGA PROCES?

Rozpatrzenie oferty przez komisję; opinia przedstawiana jest burmistrzowi.

Burmistrz Miasta  i Gminy Skawina akceptuje wysokość przyznanej dotacji.

Grantobiorca zawiera z Gminą Skawiną promesę.

Grantobiorca podpisuje umowę ze zleceniodawcą realizacji zadania.

Grantobiorca podpisuje umowę z Gminą Skawina.

Grantobiorca realizuje zadanie.

Rozliczenie realizacji projektu.


AKTY PRAWNE
Zapraszamy do zapoznania się z kompletem załączników.


Dodatkowych informacji udzielają:

Pracownicy Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy:

Konsultanci Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
T: +48 12 277 00 03
M.: +48 535 879 423
E:  cop@gminaskawina.pl