Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.99   11.43   0.11
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Raport z ewaluacji 2019-2022

UCHWAŁA Nr LVI/820/23
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 24 maja 2023 roku
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019–2022”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz § 13 załącznika do uchwały nr XLVIII/638/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022” zmienionej uchwałą nr XXVII/523/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 października 2021 r., Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się raport z ewaluacji „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019–2022” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z danymi uzupełniającymi stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie
/-/ Ewa MASŁOWSKA


Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.