Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.56   5.88   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

Norbert Rzepisko portretNORBERT RZEPISKO 
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina 
kadencja 2024 - nadal
kadencja 2018 -  2024
kadencja 2014 - 2018 zastępca burmistrza Pawła Kolasy


Burmistrz przyjmuje mieszkańców: 

 • poniedziałek godz.: 15:00-17:00
 • czwartek godz.: 8:00-10:00

Termin spotkania uzgadniany jest za pośrednictwem sekretariatu. Interesantów przyjmuje burmistrz lub zastępcy.


Biuro Burmistrza - sekretariat główny:
Jolanta Szymańska
T: +48 12 2770 130, +48 12 276 31 26
F: +48 12 276 33 39
E: sekretariat@gminaskawina.pl

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
ul. Rynek 1, 32-050 Skawina
T: +48 12 2770 100
F: +48 12 2770 110
E: urzad@gminaskawina.pl
www.gminaskawina.pl

Absolwent:

 •       Wyższej Szkoły Pedagogicznej - historia

Doświadczenie zawodowe:

 •     w latach 2014-2018 Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 
 •     25 lat pracy w zawodzie nauczyciela, nauczyciel dyplomowany
 •     6 lat prowadzenie własnej firmy w branży budowlanej

Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej:

 •       Radny Rady Miejskiej - dwie kadencje
 •       Przewodniczący Rady Miejskiej w latach 2010-2012
 •       Prezes stowarzyszenia Między Wisłą a Skawinką i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fratres”
 •       Ławnik w sądzie okręgowym w Krakowie
 •       Członek społecznej rady przy sanatorium w Radziszowie

Ważniejsze kursy, szkolenia:

 •     Akademii Wychowania Fizycznego - wychowanie fizyczne - studia podyplomowe
 •     Uniwersytetu Jagiellońskiego - marketing i zarządzanie - studia podyplomowe
 •     Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - gospodarka i administracja publiczna

Rodzina:
Żona, dwóch synów i córka


Zakres zadań i kompetencji:

 1. Burmistrz jest Kierownikiem Urzędu i organizuje jego prace.
 2. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Burmistrz dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
 4. Burmistrz, w drodze odrębnego zarządzenia, może powierzyć swoim Zastępcom, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi wykonywanie niektórych uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 5. Burmistrz zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Burmistrz pełni funkcję Walnego Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Gminy i odpowiednio wykonuje uprawnienia udziałowca/akcjonariusza w spółkach, w których Gmina ma udziały/akcje. Burmistrz może sprawować te funkcje za pośrednictwem upoważnionych przez siebie przedstawicieli.
 7. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Pierwszego Zastępcy, Drugiego Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu.
 8. Burmistrz w drodze zarządzenia lub pełnomocnictwa może powierzyć Zastępcom oraz Sekretarzowi prowadzenie określonych spraw, a w szczególności nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i gminnymi osobami prawnymi.
 9. Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Pierwszego Zastępcy, Drugiego Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach podlegających mu bezpośrednio.
 10. Burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 11. Burmistrz może upoważnić Zastępców, Sekretarza oraz innych pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 12. Burmistrz kieruje Urzędem poprzez wydawanie:
  • zarządzeń;
  • pism okólnych;
  • poleceń służbowych;
  • upoważnień.
 13. W czasie nieobecności Burmistrza jego obowiązki pełni Pierwszy Zastępca.
 14. W przypadku nieobecności Burmistrza oraz jego Pierwszego Zastępcy obowiązki pełni Drugi Zastępca.
 15. W przypadku nieobecności Burmistrza i jego Zastępców zastępstwo pełni Sekretarz.