Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

13°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   6.49   4.06   0.14
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   14.84   18.1
Leśna   9.94   12.29
Edwarda Warchałowskiego   12.23   14.65
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   -   -
Skawińska   15.69   18.55
Leona Petrażyckiego   15.36   19.48
Leona Petrażyckiego   13.29   16.91
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Patronat Burmistrza

Patronat Burmistrza Norberta Rzepisko przyznawany jest imprezom oraz wydarzeniom o randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym i regionalnym mającym wieloletnią tradycję, których realizacja przyczynia się do promocji Gminy Skawina. 

Co, gdzie, jak:

HONOROWE PATRONATY:

 • przyznaje i cofa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina;
 • jest wyróżnieniem honorowym i podkreśla szczególny charakter imprezy lub wydarzenia organizowanego na terenie Miasta i Gminy Skawina;
 • przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina odbywa się w oparciu o opinię właściwego merytorycznie wydziału (jednostki równorzędnej) UMiG w Skawinie lub jednostki organizacyjnej Gminy oraz Sekretarza Gminy , na temat organizowanej imprezy lub wydarzenia;
 • może być przyznany imprezom lub wydarzeniom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, służącymi promocji Gminy Skawina, a w szczególności: upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej, integracji społecznej, wymianie wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem nauki, kultury i turystyki, utrwalaniu tożsamości lokalnej oraz promocji dziedzictwa kulturalnego oraz historycznego, ochronie środowiska i promocji ekologii, rozwojowi gospodarki - niemającymi charakteru komercyjnego;
 • przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego;
 • informacja o przyznaniu lub odebraniu wyróżnienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Kto może wystąpić z wnioskiem o przyznanie Patronatu:

Wniosek o przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina może złożyć organizator wydarzenia (imprezy) lub osoba przez niego wyznaczona.

Co zawiera wniosek:

 • nazwisko, imię lub nazwę wnioskodawcy wraz z danymi teleadresowymi oraz numer PESEL lub NIP;
 • opis planowanego wydarzenia lub imprezy oraz główne cele przedsięwzięcia;
 • termin oraz miejsce wydarzenia lub imprezy;
 • zasięg wydarzenia lub imprezy;
 • informacje wskazujące innych partnerów i/lub współorganizatorów;
 • informacje na temat wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego działań.

Wniosek w postaci formularza dostępny jest poniżej, a także na Dzienniku Podawczym UMiG w Skawinie, ul. Rynek 14, pok.1.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek:

Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nie może być krótszy niż 30 dni przed data planowanej imprezy lub wydarzenia.  Wnioski po tym terminie nie będą rozpatrywane.  Wniosek można złożyć na Dzienniku Podawczym UMiG w Skawinie, ul. Rynek 14, pok. 1 lub przesłać pocztą na w/w adres, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: urzad@gminaskawina.pl.

Jak przebiega procedura przyznania Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina:


Patronat Burmistrza


Termin odpowiedzi na wniosek:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku i jest  zależny od ilości wniosków oczekujących w danym momencie na rozpatrzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.


Jakie są obowiązki organizatora po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi:

 • poinformowanie uczestników o przyznanym wyróżnieniu;
 • umieszczenie informacji o przyznanym Patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych;
 • umieszczenie znaków oraz materiałów promocyjnych Gminy Skawina w widocznym miejscu podczas trwania imprezy lub wydarzenia;
 • złożenie sprawozdania z przebiegu imprezy lub wydarzenia w ciągu 30 dni od zakończenia.

AKTY PRAWNE:
zapraszamy do zapoznania się z kompletem załączników  

Dodatkowych informacji udziela: