Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

23°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   5.75   3.77   0.14
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Imprezy masowe

Informacja dotycząca wydawania zezwolenia na organizację imprezy masowej

Wymagane dokumenty: 

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,  złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy (formularz poniżej)
 2. Do wniosku organizator dołącza:
  • graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
   a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, 
   b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
   c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
   d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
   e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;
  • instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;
  • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
  • informację o:
   a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących,
   b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
  • informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
  • informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
  • informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk
  • informację o powiadomieniu podmiotów tj.: Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. Opinie w/w służb organizator dostarcza niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
  • harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania
  • Informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia, w wysokości 82 zł (w momencie złożenia wniosku)

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • od wydania zezwolenia - 82 zł - obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia
  dokumentu.

Opłaty skarbowej należy dokonać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Skawinie, ul. Słowackiego 2 nr : 47 8591 0007 0020 0560 0013 0001

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia – w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
Kopię decyzji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej wydania, pracownik prowadzący postępowanie w sprawie przekazuje do: Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego oraz wojewodzie.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
32-050 Skawina, ul. Rynek 3, pok. 17
tel.: 12 277 01 59, 12 277 01 58

Miejsce składania wniosku:

DZIENNIK PODAWCZY, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14, pok. 1 (parter) w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00 – 17.00
 • wtorek - czwartek 7.30 – 15.30
 • piątek: 7:30 – 14:30

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Odwołanie wnosi się w terminie do 14 dni od doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2019, Poz. 2170)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2020, Poz. 256)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz.U. 2019, Poz. 1000)