Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.34   3.93   1.15
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   30.12   41.78
Leśna   27.44   37.5
Edwarda Warchałowskiego   30.72   41.81
Wytrzyszczek   29.69   41.8
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   29.81   41.6
Skawińska   33.26   44.78
Leona Petrażyckiego   30.11   41.66
Leona Petrażyckiego   24.77   32.11
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Imprezy masowe

Informacja dotycząca wydawania zezwolenia na organizację imprezy masowej

Wymagane dokumenty: 

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,  złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy (formularz poniżej)
 2. Do wniosku organizator dołącza:
  • graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
   a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, 
   b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
   c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
   d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
   e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące;
  • instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;
  • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
  • informację o:
   a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących,
   b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
  • informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
  • informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
  • informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk
  • informację o powiadomieniu podmiotów tj.: Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. Opinie w/w służb organizator dostarcza niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
  • harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania
  • Informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia, w wysokości 82 zł (w momencie złożenia wniosku)

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • od wydania zezwolenia - 82 zł - obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia
  dokumentu.

Opłaty skarbowej należy dokonać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w Krakowskim Banku Spółdzielczym w Skawinie, ul. Słowackiego 2 nr : 47 8591 0007 0020 0560 0013 0001

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia – w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
Kopię decyzji, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od jej wydania, pracownik prowadzący postępowanie w sprawie przekazuje do: Komendanta Powiatowego Policji i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego oraz wojewodzie.

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
32-050 Skawina, ul. Rynek 3, pok. 17
tel.: 12 277 01 59, 12 277 01 58

Miejsce składania wniosku:

DZIENNIK PODAWCZY, Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 14, pok. 1 (parter) w godzinach:

 • poniedziałek: 8:00 – 17.00
 • wtorek - czwartek 7.30 – 15.30
 • piątek: 7:30 – 14:30

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. Odwołanie wnosi się w terminie do 14 dni od doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2019, Poz. 2170)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2020, Poz. 256)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz.U. 2019, Poz. 1000)