Rynek 3, I piętro - pok. 17


Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl

STRUKTURA:

 • Kierownik Wydziału: Zbigniew Klaja, pok. 17, e-mail: z.klaja@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 058

 • Anna Szemraj - inspektor, pok. 17, e-mail: a.szemraj@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 158
 • Piotr Zięborak - inspektor, pok. 17, e-mail: p.zieborak@gminaskawina.pl, tel.: 12 2770 159
 • Zbigniew Filip - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, pok. 17, tel.: 12 2770 159


ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy między innymi:


W zakresie obronności, w tym m.in.:

 1. rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej;
 2. prowadzenie procedury związanej z kwalifikacją wojskową;
 3. uznawanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez żołnierza lub osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej;
 4. doręczanie kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej;
 5. ustalanie wysokości i wypłaty świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych;
 6. uznawanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej oraz żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego;
 7. wydawanie decyzji o pokrywaniu należności i opłat określonych w art. 131 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych oraz żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą;
 8. opracowywanie i aktualizowanie „Planu działania Kompanii Ratownictwa Ogólnego” i „Planu działania Drużyny Wykrywania i Alarmowania”,
 9. nadawanie przydziałów do formacji obrony cywilnej;
 10. świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony:
  a) nakładanie obowiązku świadczeń osobistych lub przeznaczanie w ramach tych świadczeń na wniosek uprawnionego organu,
  b) przeznaczanie w ramach świadczeń rzeczowych na wniosek uprawnionego organu,
  c) prowadzenie planu świadczeń osobistych i rzeczowych,
  d) prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych,
 11. opracowywania, opiniowania i aktualizowania „Planu Obrony Cywilnej”;
 12. organizowania i koordynowania szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;
 13. przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
 14. przygotowywania i organizowania ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
 15. planowania i zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności
 16. planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem (opracowywanie i aktualizacja „Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”)
 17. opracowywania i aktualizowania dokumentacji „Punktu kontaktowego HNS”;
 18. przygotowywania, zatwierdzania i aktualizowania „Planu przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Skawina na potrzeby obronne państwa”;
 19. opracowywania i aktualizowania „Instrukcji głównego stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina”.


W zakresie zarządzania kryzysowego w tym m.in.:

 1. przygotowywanie i aktualizowanie: Gminnego planu zarządzania kryzysowego” oraz ; „Planu działania Urzędu w procesie osiągania wyższych stanów gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe”;
 2. opracowywanie i aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Skawina w warunkach wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
 3. zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego’;
 4. zapobieganie, przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym – współdziałanie w tym zakresie z ABW;
 5. organizacji i realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
 6. organizacji i obsługi posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 7. prowadzenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego


W zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in.:

 1. realizacja i koordynacja zadań związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP w tym :

a) wyposażeniem w sprzęt i środki ochrony osobistej strażaków oraz ich wyszkoleniem i ubezpieczeniem,
b) kierowaniem na okresowe badania lekarskie ratowników i kierowców samochodów uprzywilejowanych,
c) planowaniem i realizacją budżetu na utrzymanie gotowości bojowej,
d) prowadzeniem spraw związanych z eksploatacją samochodów i sprzętu silnikowego (karty drogowe i karty pracy sprzętu),
e) utrzymywaniem w stałej gotowości do działania samochodów, sprzętu ratowniczego ochrony osobistej strażaków (aparaty ODO),
f) współpracy w tym zakresie z Komendantem Gminnym ZOSP RP,
dowódcą JRG PSP w Skawinie oraz Komendantem Miejskim PSP w Krakowie.
g) organizacji zawodów sportowo-pożarniczych, ćwiczeń itp.


W zakresie bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych w tym.m.in.:

 1. przygotowanie projektów decyzji odmawiających przeprowadzenia zgromadzenia, oraz zawiadomień o braku sprzeciwu;
 2. powiadamianie Policji, Straży Miejskiej i administratorów terenu o planowanym zgromadzeniu;
 3. nadzór nad przebiegiem zgromadzenia;
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy o imprezach masowych;
 5. przygotowanie decyzji dotyczących imprez masowych;
 6. nadzór nad przebiegiem imprez masowych.

Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza, bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.


Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających w stosunku do osób, których dopuszczenie do pracy lub pełnienia służby na stanowiskach albo zlecenie prac wymaga dostępu do informacji niejawnej o klauzuli „poufne” na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej.
 2. Wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa lub decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
 3. Szkolenie osób w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 4. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad obiegiem, oznaczaniem i rejestracją dokumentów niejawnych.
 5. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.