Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

23°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.08   3.9   0.07
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Taxi

TWOJĄ SPRAWĘ ZAŁATWI:


POSTÓJ TAKSÓWEK W SKAWINIE

tel.: 12 256 03 69


INFORMACJE DLA TAKSÓWKARZY

1. ZAWIESZENIE WYKONYWANIA PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

Jeśli chcą państwo zawiesić na okres przekraczający 6 miesięcy wykonywanie przewozu osób taksówką to musicie poinformować o tym nasz urząd i zdeponować na ten czas licencję oraz wypisy.

 W krótkim piśmie poinformuj nas o:

 • dacie rozpoczęcia okresu zawieszenia wykonywania przewozu,
 • dacie zakończenia okresu zawieszenia wykonywania przewozu,
 • sposobie zwrotu zdeponowanej licencji (odbiór osobisty czy przesyłka pocztowa).

 Całość prosimy włożyć do koperty, opisać i wyśłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy Skawina, Wydział Rozwoju i Strategii

         ul. Rynek 12, 32-050 Skawina

lub dostarczyć osobiście do Urzędu.

Jeśli chcą państwo zawiesić wykonywanie przewozu osób taksówką na okres nieprzekraczający 6 miesięcy nie musicie nas o tym informować.

2. BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE 

Ze względu na zmiany przepisów, które nastąpią 17 września, prosimy o dostarczenie oryginałów orzeczeń lekarskich i psychologicznych jako załączniki do wniosku o wydanie licencji taxi.

3. ZAŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI

Aby zgłosić osobę wykonującą przewóz taksówką, należy do wniosku dołączyć jej zaświadczenie o niekaralności z sądu, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy).

W przypadku obcokrajowców spoza Unii Europejskiej i spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie o niekaralności wystawione przez właściwe organy państwa ich pochodzenia - wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego ustanowionego w Polsce albo właściwego konsula (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy).

Jeżeli posiadają państwo informację o niekaralności w formie elektronicznej to do wniosku o udzielenie licencji prosimy przesłać pliki drogą mailową.

 Powinny się na nich znaleźć pliki z rozszerzeniami:

 • .xml
 • .xades
 • .pdf

4. PŁATNOŚCI

Płatności za licencję, dodatkowe wypisy czy pełnomocnictwa prosimy wykonywać na rachunek bieżący. Potwierdzenie wniesienia opłaty jest obligatoryjne do przyjęcia wniosku, więc prosimy je zamieścić w formie załącznika do składanego wniosku o udzielenie licencji, bądź prosimy o przesłanie potwierdzenia wniesienia opłaty drogą mailową do pana Krzysztofa Kalety. 

5. ZMIANA LICENCJI TAXI

Jeżeli zmienił się numer rejestracyjny państwa taksówki – który mają państwo wpisany do licencji – to we wniosku proszę podać nowy numer rejestracyjny.

Jeżeli zmieniają państwo samochód, którego używacie jako taksówkę, to we wniosku należy podać:

 • markę, typ
 • rodzaj lub przeznaczenie
 • numer rejestracyjny
 • numer VIN
 • rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem – możesz być jego właścicielem, współwłaścicielem, ewentualnie posiadać pojazd w leasingu lub dzierżawie.

Pamiętaj także, że do wniosku muszą państwo dołączyć dowód zapłaty za zmianę licencji. Jeśli tego państwo nie zrobią, urząd wyznaczy państwu termin do zapłaty – od 7 do 14 dni. Gdy państwo nie zapłacą, urząd zwróci wniosek.

Jeżeli reprezentuje państwa pełnomocnik, to prosimy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej za jego udzielenie.

Termin

Wniosek o zmianę licencji proszę złożyć nie później niż 28 dni od dnia powstania zmian.

Jeśli okaże się, że wniosek wymaga uzupełnienia, urząd wezwie państwa do usunięcia braków w terminie co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymają państwo wezwanie. Uzupełnione dokumenty należy złożyć do tego samego urzędu co wniosek o wydanie licencji na taksówkę. Jeśli nie dostarczą państwo brakujących dokumentów w terminie, urząd nie rozpatrzy twojego wniosku.

Ile państwo zapłacą?

10% kwoty zapłaconej za licencję na taksówkę – opłata za zmianę licencji na taksówkę

  • od 2 do 15 lat – 20 zł
  • od 15 do 30 lat – 25 zł
  • od 30 do 50 lat – 30 zł

Dodatkowo, w przypadku zmiany licencji będą państwo musieli uiścić opłatę za wypis. Wyniesie ona 5% kwoty, jaką zapłacono za licencję. Innymi słowy za licencję na obszar gminy, na okres od 2 do 15 lat, za którą zapłacono 200 zł, opłata za wypis wyniesie 10 zł.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli państwa dotyczy) 

Jak mogą państwo się odwołać?

Jeżeli otrzymają państwo decyzję o odmowie zmiany licencji na taksówkę to można się od niej odwołać. Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Powinno się je złożyć do urzędu, który wydał tę decyzję. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze.