Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   38.16   8.25   0.87
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   8.68   10.69
Leśna   7.94   10
Edwarda Warchałowskiego   10.67   14.09
Wytrzyszczek   7.89   10.41
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   8.67   11.7
Skawińska   10.82   13.98
Leona Petrażyckiego   6.87   9.19
Leona Petrażyckiego   7.94   10.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Skarbnik Gminy Skawina

Rynek 1, parter - pok. 3
e-mail: t.wator@gminaskawina.pl

Teresa Wątor, tel.: 12 277 01 21
 

ZAKRES DZIAŁANIA

 1. Skarbnik pełni swoje obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy  o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.
 2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1) nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych Urzędu,
  2) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości jednostki i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3) pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu Gminy;
  4) nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu Gminy i przedkładanie go Burmistrzowi;
  5) nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych i budżetowych Gminy;
  6) koordynacja przygotowywania okresowych analiz, ocen i informacji o sytuacji finansowej Gminy;
  7) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych;
  8) nadzór oraz współpraca z innymi wydziałami w zakresie wydatkowania
  i rozliczania środków zewnętrznych, publicznych;
  9) prowadzenie spraw w zakresie ustalonym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych;
  10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza i jego Zastępców.
 3. Przy wykonywaniu kompetencji i zadań powierzonych przez Burmistrza Skarbnik działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.