Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

15°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.74   5.82   0.18
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   8.02   9.61
Leśna   -   -
Edwarda Warchałowskiego   -   -
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   -   -
Skawińska   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Skarbnik Gminy Skawina

Rynek 1, parter - pok. 3
e-mail: e.klaja@gminaskawina.pl

Elżbieta Klaja, tel.: 12 277 01 21
 

ZAKRES DZIAŁANIA

 1. Skarbnik pełni swoje obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy  o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.
 2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1) nadzorowanie pracy podległych mu komórek organizacyjnych Urzędu,
  2) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości jednostki i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3) pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu Gminy;
  4) nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu Gminy i przedkładanie go Burmistrzowi;
  5) nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych i budżetowych Gminy;
  6) koordynacja przygotowywania okresowych analiz, ocen i informacji o sytuacji finansowej Gminy;
  7) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych;
  8) nadzór oraz współpraca z innymi wydziałami w zakresie wydatkowania
  i rozliczania środków zewnętrznych, publicznych;
  9) prowadzenie spraw w zakresie ustalonym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych;
  10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza i jego Zastępców.
 3. Przy wykonywaniu kompetencji i zadań powierzonych przez Burmistrza Skarbnik działa w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Burmistrza.