Rynek 1, parter - pok. 5


Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl


STRUKTURA

  • Anna Łabuda, tel.: 12 277 01 25
  • Małgorzata Zymańska, tel.: 12 277 01 25
     

ZAKRES  DZIAŁANIA

Najważniejszymi zadaniami Biura Obsługi Prawnej są:

  1. Reprezentacja Gminy przed organami administracji i sądami w sprawach wymagających zastępstwa prawnego.
  2. Opiniowanie projektów i dokonywanie oceny legalności aktów prawnych umów i porozumień, upoważnień i pełnomocnictw.
  3. Prowadzenie zbioru aktów prawnych.
  4. Udzielanie wyjaśnień w sprawach obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Gminy i jej organów.
  5. Prowadzenie doradztwa prawnego w sprawach wynikających ze stosunku pracy.
  6. Współdziałanie w organizowaniu doskonalenia zawodowego pracowników.
  7. Prowadzenie innych spraw określonych w ustawie o radcach prawnych.
  8. Biurem Obsługi Prawnej kieruje wyznaczony przez Burmistrza i odpowiedzialny przed nim Koordynator.
  9. Obsługa prawna poszczególnych komórek prowadzona jest przez radcę wyznaczonego przez Koordynatora dla danego zakresu problematyki.