Gmina Skawina wraz z Muzeum Regionalnym w Skawinie i Miejską Biblioteką Publiczną w Skawinie powołały Spółdzielnię Energetyczną Skawina - SES.

1. Celem Spółdzielni jest:
1) wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej, wyłącznie na potrzeby własne Spółdzielni i jej członków,
2) zapewnienia warunków do utrzymania i rozwoju przedsięwzięć polegających na wytwarzaniu i magazynowaniu energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł,
3) ograniczenie kosztów członków Spółdzielni związanych z zakupem energii elektrycznej,
4) umożliwienia członkom Spółdzielni uzyskania przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii w ramach Spółdzielni,
5) organizowanie między członkami Spółdzielni dostaw i odbioru energii elektrycznej wytworzonej na ich rzecz z odnawialnych źródeł energii w ramach Spółdzielni,
6) zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, niezależności energetycznej i samowystarczalności energetycznej członków Spółdzielni,
7) współpraca z podmiotami na terenie Gminy Skawina, w szczególności w celu zmniejszenia skali zjawiska ubóstwa energetycznego,
8) ochrona lokalnego środowiska naturalnego,
9) zwiększenie poziomu świadomości lokalnego społeczeństwa o energii z odnawialnych źródeł.

Tworzenie spółdzielni energetycznych reguluje ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz m. in. przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze. Spółdzielnia energetyczna, zgodnie z przyjętymi regulacjami, ma produkować i zużywać energię na potrzeby własne i swoich członków. Może prowadzić swoją działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej lub na obszarze nie więcej niż 3 tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą. Liczba członków spółdzielni powinna być mniejsza niż 1000. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. Powołanie spółdzielni energetycznej zapewni zupełnie nowe możliwości ustabilizowania kosztów energii elektrycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Skawina oraz niezależność od niestabilnych cen rynkowych energii.

W przypadku wytwarzania energii elektrycznej przewidziano podobne rozwiązanie jak dla prosumentów indywidualnych, polegające na zastosowaniu opustu (współczynnik przeliczeniowy 0,6 w zakresie energii oddanej do sieci a energii pobranej z sieci w okresie rozliczeniowym wynoszącym rok) oraz zwolnień z części kosztów dystrybucji energii i innych opłat. Główną zasadą każdej tworzonej spółdzielni energetycznej jest swoboda wyboru rodzaju instalacji, ich możliwych lokalizacji, a także określenia zasad wzajemnych rozliczeń za wytwarzaną i zużywaną energię. Bardzo istotnym bodźcem do utworzenia spółdzielni energetycznej jest możliwość wykorzystania w 100% z nadmiaru energii wytwarzanej w ramach instalacji odnawialnego źródła energii przez innego członka spółdzielni w ujęciu godzinowym. 


W długoterminowej strategii rozwoju spółdzielni energetycznej planuje się włączanie kolejnych budynków użyteczności publicznej i uruchamianie kolejnych odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznych, biogazowni oraz elektrowni wiatrowych.


Osoby do kontaktu: Grzegorz Horwacik g.horwacik@gminaskawina.pl lub Sabina Paciorek s.paciorek@gminaskawina.pl Wydział Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 12 wejście od ul. Krzywej w Skawinie