W celu ułatwienia mieszkańcom wyboru Wykonawcy, który wykona prace termomodernizacyjne lub montażowe w ramach programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Skawina, zapraszamy przedsiębiorstwa wykonujące prace termomodernizacyjne do wpisania się na listę Wykonawców, która będzie dostępna dla mieszkańców. Lista ma wyłącznie charakter informacyjny.


Aby zapisać się na listę Wykonawców, należy zapoznać się z regulaminem wpisu na listę Wykonawców i wysłać wniosek o wpis na adres e-mailowy: urzad@gminaskawina.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o podwyższony (70%) lub najwyższy (100%) poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze” mają możliwość skorzystania z dotacji z prefinansowaniem. W tym celu niezbędne jest zawarcie umowy z Wykonawcą (możliwe jest  zawarcie maksymalnie trzech umów).  Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. 
Wykonawców i Gminę Skawina nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z Wykonawcami.


W załączeniu do pobrania regulamin oraz wniosek o wpis na listę Wykonawców.