Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   21.32   3.75   1.23
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Valeo

Pismem z dnia 02 kwietnia 2021 r. Valeo Autosystemy Sp. z o.o. przedstawiło podsumowanie działań zmierzających do redukcji oddziaływania zapachowego z eksploatoiwanej instalacji do produkcji chłodnik i skrapaczy zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 3 w Skawinie które prezentujemy w załącznikach do niniejszego artykułu.

-----------------------------------------------------------------------------------------

W lipcu 2018r. Gmina Skawina zawarła z Valeo Autosystemy Sp. z o.o. porozumienie społeczne określające główne zasady współpracy w przedmiocie ochrony środowiska w Gminie Skawina i dbałości o jego jak najwyższą jakość. Jest chęć współpracy a to jedna z najważniejszych rzeczy w dążeniu do zmiany aktualnej sytuacji.


Celem porozumienia jest:

 • poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
 • maksymalne ograniczenie zanieczyszczeń do powietrza,
 • maksymalne ograniczenie uciążliwości zapachowych
 • podniesienie komfortu akustycznego mieszkańców Gminy Skawina.


Porozumienie zawarto również celem:

 • wypracowania modeli współpracy pomiędzy samorządem lokalnym, przedsiębiorcami, instytucjami kontrolującymi jakość środowiska, jednostkami naukowymi oraz społeczeństwem, które przyczynią się do znacznego podniesienia jakości powietrza na terenie Gmin
 • wspólnego wypracowanie referencyjnych metod pomiarów i eliminacji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza zapachów i hałasu.

  Treść porozumienia dostępna jest w załączniku do niniejszego artykułu.

Przedsiębiorstwo przesłało informację dotyczącą stopnia realizacji inwestycji (dane na dzień 09.11.2018r.):

INFORMACJA o działaniach podejmowanych w celu ograniczenia emisji zapachów złowonnych

Akcje wykonane:

 1. Wytypowanie emitora wzorcowego, na którym montowane będą instalacje testowe (na podstawie poziomu obciążenia produkcją oraz wyników badań emisyjnych). Termin realizacji: 31 lipiec 2017 r. Do badań wytypowano piec numer 4 (NOC4). Realizacja zgodna z zaplanowanym terminem.
 2. Wykonanie badań olfaktometrycznych wzorcowych (PRZED montażem instalacji testowych) na emitorze pieca NOC4. Termin realizacji 29 styczeń 2018 r. Badania wykonano zgodnie z zaplanowanym terminem.
 3. Zawarcie umowy społecznej z UMiG Skawina.
 4. Dokonano dla własnych potrzeb ponownego pomiaru emisji na emitorach, na których występuje emisja zapachów złowonnych. Całościowe wyniki badań do 13 listopada 2018 r.
 5. Wysłano zapytanie ofertowe do kolejnych firm mających w swojej ofercie instalacje do deodoryzacji: Westrand - nawanianie spalin, Riedel Filtertechnik - zimna plazma.
 6. Zakończono próby 2 (dwóch) instalacji do deodoryzacji:
  a) Instalacja filtracyjna na bazie Haloizytu (mineralna krzemionka), złożona z dwóch niezależnych filtrów: filtr Haloizytowy, filtr Haloizytowy ze złożem biologicznym. Dostawca instalacji został zobowiązany do jej demontażu po 3 tygodniach od zamontowania. Instalacja nie działała właściwie i nie osiągnęła zakładanych przepływów i poziomów filtracji.
  Termin realizacji 1 marca 2018 r. Demontaż instalacji 21 marca 2018 r.
  b) Instalacja filtracyjna na bazie generatora ozonu i filtra mechanicznego. Dostawca zainstalował instalacje na emitorze E-4/2. Termin montażu 7 maja 2018 r. został dotrzymany. Instalacja z uwagi na charakter użytych filtrów była gotowa do natychmiastowego użytku. Wspólnie z dostawcą instalacji podjęto decyzję o wykonaniu badań skuteczności po minimum miesiącu pracy instalacji. Termin badania skuteczności instalacji zaplanowano na 30 czerwiec 2018 r. Termin wykonania pomiarów 22 czerwiec 2018 r. Zgodnie z uzyskanymi wynikami instalacja nie osiągnęła zakładanych poziomów filtracji. Dostawca instalacji zaproponował wymianę generatora ozonu na filtr z węgla aktywnego na co nas Zakład się zgodził - termin demontażu generatora ozonu i montażu filtra z węglem aktywnym 23 sierpień 2018 r. Termin wykonania pomiaru skuteczności filtracji 26 wrzesień 2018 r. Poziom filtracji nie został osiągnięty. Demontaż kompletnej instalacji testowej 19 październik 2018 r.

Akcje do wykonania:

 1.   Testowanie instalacji z wykorzystaniem filtra elektromagnetycznego na emitorze E4/2. Obecnie w związku z wagą emitora opracowywana jest koncepcja jego montażu na dachu hali produkcyjnej lub w bezpośrednim sąsiedztwie pieca nr 4. Filtr jest już zakupiony i przygotowany do instalacji. Przewidywany termin instalacji 20 grudzień 2018 (w dużej mierze uzależniony od warunków pogodowych).
  Rozważamy możliwość zamiany kolejności w testowanych instalacji przeznaczonych do testów na piecu 4, zamiana testów filtra elektromagnetycznego testy zimnej plazmy. Podyktowane to jest szybkością i gotowością dostawcy wykonania testów instalacji zimnej plazmy oraz dużego prawdopodobieństwa sukcesu w eliminacji zapachów złowonnych przez tą instalację. Termin 15 grudzień 2018 r.
 2. Podjęcie rozmów z dostawcami olejów, w zakresie doboru/dostawy olejów o obniżonej emisji węglowodorów. Proponowana do testów instalacja do produkcji rurek 12 SHP+. Instalacja ta jest najbardziej stabilna jeśli chodzi o emisję i możliwość szybkiej wymiany oleju bez pogorszenia parametrów jakościowych produkowanego wyrobu.
 3. Zakontraktowanie instalacji testowych z firm, z którymi planujemy podjąć współpracę w przypadku niepowodzenia testu 3 instalacji - filtra elektromagnetycznego. Planowany termin - 2 kwartał 2019 r. w zależności od decyzji, o której mowa w pkt 1.
 4. Testy porównawcze obecnie używanego oleju z olejami używanymi w przeszłości oraz ewentualnymi materiałami zastępczymi. Termin realizacji - 1 kwartał 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji Porozumienia znajduje się w załączniku.