Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

14°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   11.35   5.29   0.58
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   9.67   12.52
Leśna   7.93   10.52
Edwarda Warchałowskiego   10.57   13.87
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   9.91   13.17
Skawińska   10.25   13.05
Leona Petrażyckiego   7.61   10.27
Leona Petrażyckiego   5.83   7.88
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Wymiana pieców i kotłów węglowych

Zachęcamy Państwa do wymiany starych, nieekologicznych i nieefektywnych  kotłów na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.

Trwa ciągły nabór wniosków na wymianę pieców i kotłów na paliwo stałe na nowe ekologiczne źródła. O dotację mogą starać się osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Skawina. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich dotychczasowych służących ogrzewaniu pieców lub kotłów c.o. opalanych paliwem stałym w budynku w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmuje wykonanie:

 • demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej ,
 • montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
 • montażu nowego źródła ciepła zasilanego biomasą (spełniającego warunki wskazane w §6 Uchwały Nr XLV/620/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Skawina ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw) wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
 • montażu pieca zasilanego prądem elektrycznym, elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania,
 • podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) lub montażu pompy ciepła do c.o i c.w.u. wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
 • montażu pompy ciepła do c.o. i c.w.u. wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.


Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do zakupy kotła na węgiel.

W ramach dofinansowania możliwa jest modernizacja kotłowni na:

 • kotłownie niskotemperaturową w tym pompę ciepła - max. dofinansowanie 10 000 zł,
 • kotłownia kondensacyjną - max. dofinansowanie 7 500 zł,
 • ogrzewanie elektryczne - max. dofinansowanie 3 400 zł,
 • podłączenie do m.s.c.- max. dofinansowanie 13 000 zł,
 • kotłownię na biomasę - drewno- max. dofinansowanie 6 000 zł..

Krok po kroku do dofinansowania :
1.      Złożenie przez mieszkańca wniosku o dofinansowani (złożenie wniosku nie oznacza przyznania dotacji!!!)
2.      Rozpatrywanie wniosków.
3.      Podpisanie umowy o dotację pomiędzy Gminą Skawina a mieszkańcem (umowa gwarantuje przyznanie dotacji,  określa jej maksymalną wysokość oraz zakres i koszt inwestycji). Przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów.

*W przypadku dotacji na kocioł gazowy, przed rozpoczęciem inwestycji wykonywana jest ocen energetyczna budynku


4.      Realizacja inwestycji (mieszkaniec wybiera wykonawcę, likwiduje stare źródła ciepła, dokonuje zakupu nowego kotła)
5.      Zapłata należności wykonawcy przez mieszkańca za wykonanie inwestycji
6.      Mieszkaniec gromadzi niezbędne  do rozliczenia dokumenty (faktury, protokół likwidacji starego kotła, stosowne oświadczenia, protokoły odbioru inwestycji). Brak któregokolwiek dokumentu skutkuje niemożnością rozliczenia inwestycji.
7.      Mieszkaniec składa zgromadzone dokumenty w Wydziale Ochrony Powietrza UMiG w Skawinie w terminie określonym umową dotacji
8.      Gmina przelewa środki na konto bankowe mieszkańca.
 

Dotacja będzie przekazywana mieszkańcowi jako zwrot poniesionych kosztów, tj. po wykonaniu inwestycji przez mieszkańca.

Mieszkaniec przed otrzymaniem dotacji jest zobowiązany uregulować należność za wykonaną inwestycję!

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie (Wydział Ochrony Powietrza, ul. Rynek 12, wejście od ulicy Krzywej) oraz na Dzienniku Podawczym ul. Rynek 14 oraz w wersji elektronicznej poprzez ePUAP.

Terminy i warunki określone w uchwale "antysmogowej" dla Gminy Skawina.

Dotacje dla mieszkańców oraz działania edukacyjne związane z ograniczaniem niskiej emisji są współfinansowane w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji -ZIT:

 • RPMP.04.04.01-12-1147/17 pn. "Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina"
 • RPMP.04.04.01-12-0204/18 pn. „Redukcja niskiej emisji na terenie Gminy Skawina-etap II”

Regulamin przyznawania dotacji dostępny pod linkiem : https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,2183198,uc...