Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-6°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   47.9   2.1   0.39
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   31.55   45.94
Edwarda Warchałowskiego   28.83   41.53
Wytrzyszczek   15.98   20.56
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   25.56   37.99
Skawińska   31.08   44.52
Leona Petrażyckiego   15.93   21.72
Leona Petrażyckiego   11.48   14.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Pożyczka dla NGO

Pożyczka dla organizacji pozarządowych

Jesteście organizacją pozarządową działającą na terenie Gminy Skawina? Zamierzacie zrealizować świetny projekt, na którego realizację otrzymaliście dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w formie refundacji, ale niestety brakuje Wam środków finansowych, by wykorzystać refundowaną pulę środków? Pożyczka dla NGO jest właśnie dla Was!

Co, gdzie, jak?

KRYTERIA, CZYLI CO WARTO WIEDZIEĆ?

 • pożyczkę przyznawaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina mogą otrzymać organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, które otrzymały grant na realizację zadania ze środków zewnętrznych w formie refundacji;
 • kwota pożyczki nie może być wyższa od przyznanej dotacji ze środków zewnętrznych;
 • pożyczka może być wypłacona jednorazowo lub w transzach;
 • zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
 • Burmistrz udzielając pożyczki zawiera z pożyczkobiorcą pisemną umowę, ustalając w szczególności: wysokość udzielonej pożyczki, ilość i wysokość poszczególnych rat, terminy spłaty poszczególnych rat, formę zabezpieczenia spłaty pożyczki;
 • pożyczka podlega spłacie w całości i nie podlega umorzeniu;
 • informacja o wsparciu finansowym Gminy Skawina w realizowanym projekcie musi być zamieszczona na wszelkich materiałach informacyjnych;
 • jeśli pożyczkobiorca wykorzysta pożyczkę w całości lub w części na cel niezgodny z zawartą umową, kwota udzielonej pożyczki wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu;
 • UWAGA! Z możliwości ubiegania się o pożyczkę wyklucza się podmioty, na których ciążą nieuregulowane wymagalne zobowiązania finansowe wobec budżetu Gminy.

JAK PRZEBIEGA PROCES?

 1. Decyzja o przyznaniu dotacji ze środków spoza budżetu gminy
 2. Złożenie wniosku przez pożyczkobiorcę
 3. Rozpatrzenie wniosku
 4. Przyznanie pożyczki przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
 5. Podpisanie umowy pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą
 6. Wypłata pożyczki
 7. Realizacja zadania przez pożyczkobiorcę 
 8. Otrzymanie przez pożyczkobiorcę refundacji środków
 9. Zwrot pożyczki


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Sportu i  Współpracy:

Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
E:  cop@gminaskawina.pl