Zgodnie z art. 46 ust. 3 Ustawy Prawo łowieckie wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych na terenach obwodów łowieckich przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnycskłada do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. 

Zgodnie z § 2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłasza ją, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o szacowanie szkód łowieckich:
1) w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;
2) w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:
a) poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,
b) w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania zgodnie z art. 46 ust. 2 – Prawo łowieckie, dokonuje Zespół składający się z:
1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego o terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez krótkie wiadomości tekstowe (SMS).

Szacowanie szkody składa się z:
1) oględzin;
2) szacowania ostatecznego.

W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód, o których mowa w art. 46 ust. 1 Ustawy Prawo łowieckie.


OBWODY KÓŁ ŁOWIECKICH  FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE ADMINISTRACYJNYM GMINY SKAWINA:

 • Obwód nr 65 - Koło Łowieckie "LUTY TUR"
  31-426 Kraków, ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 14/58
 • Obwód nr 66 - Koło Łowieckie "SZARAK"
  32-052 Radziszów,  ul. Podlesie 137
 • Obwód nr 64 - Koło Łowieckie "PONOWA”
  32-082 Kobylany, ul. Jana Pawła II 215
 • Obwód nr 96 - Koło Łowieckie "Mewa" 
  34-114 Brzeźnica, ul. Wiślana 7
 • Obwód  nr 102 - Koło Łowieckie „JARZĄBEK”
  34-142 Leńcze 321

Obwody Kół Łowieckich MAPA KLIKNIJ  TUTAJ

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Krakowie
ul. Żywiecka 12
30-427 Kraków

Sekretariat tel.: 12 634 25 34
Kierownik biura/instruktor tel.: 12 252 03 92
Księgowość tel.: 12 252 03 94

Czynne:
Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek-piątek: 8.00 – 15.30
Środy: Kierownik biura/instruktor nie przyjmuje stron

Podstawa prawna:

 • Prawo łowieckie - KLIKNIJ TUTAJ
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych - KLIKNIJ  TUTAJ