Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.99   11.43   0.11
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Punkt zbierania odpadów

Rodzaj selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz zasady ich przyjmowania w PSZOK w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie tzw. PSZOK, ul. Gen. Emila Fieldorfa ”Nila” nr 8

 1. Rodzaje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:
 • papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;
 • szkło oraz opakowania ze szkła;
 • tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych;
 • metale oraz opakowania z metali (np. z blachy stalowej, aluminium itp.);
 • opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapaki;
 • odpady wielkogabarytowe (w tym styropian pochodzący wyłącznie z opakowań AGD, RTV);
 • wysegregowane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe (w tym styropian budowlany bez zanieczyszczeń zebrany selektywnie);
 • odpady zielone (trawa, liście i drobne gałęzie), poza właścicielami, którzy zdeklarowali kompostowanie odpadów;
 • konary, pnie i pniaki, powstające w ramach wycinki drzew na własnej nieruchomości;
 • odzież i tekstylia oraz opakowania z tekstyliów;
 • drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych (lakierów);
 • zużyte baterie i akumulatory inne niż niebezpieczne;
 • kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym lampy oraz żarówki bez elementów niebezpiecznych;
 • przeterminowane leki;
 • zużyte opony (tylko z samochodów osobowych, rowerowe oraz motocyklowe);
 • odpadowa papa, folie i maty budowlane, wełna mineralna, styropian zawierający kleje lub zaprawy, wata szklana;
 • oleje i tłuszcze jadalne;
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
 • odpady niebezpieczne: opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, opakowania po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin;
 • odpady niebezpieczne: zużyte baterie i akumulatory;
 • odpady niebezpieczne: kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym lampy i żarówki zawierające rtęć;
 • odpady niebezpieczne: odpadowe oleje mineralne i syntetyczne, smary, tusze;
 • odpady niebezpieczne: kwasy, alkalia, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne;
 • odpady niebezpieczne: smoła, lepik i opakowania zawierające ich resztki, stolarka budowlana i drewno zawierające substancje niebezpieczne (lakiery).
2. Zasady przyjmowania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie:
 • roczna ilość przyjmowanych odpadów będzie limitowana dla właścicieli nieruchomości i wynosić będzie na nieruchomość/na lokal:
  • do 1 000 kg odpadów wysegregowane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, w tym styropian budowlany;
  • do 500 kg odpady wielkogabarytowe w tym styropian pochodzący wyłącznie z opakowań AGD, RTV);
  • do 8 szt. opon;
 • odpady wymienione w pkt 1 będą przyjmowane nieodpłatnie, w ramach limitu określonego w pkt 2 lit. a., natomiast po przekroczeniu limitu będą przyjmowane odpłatnie, zgodnie z zatwierdzonym cennikiem;
 • odpady gromadzone selektywnie, zebrane z terenu Miasta i Gminy Skawina, dostarczane przez podmiot odbierający odpady komunalne oraz operatora zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Skawina są wyłączone z ograniczeń limitowych.
3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się rodzaj selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz zasady ich przyjmowania w PSZOK - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie, ul. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” nr 8:
 • Rodzaj selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1 lit. a – lit. l, lit. n. - lit. p.
 • Roczna ilość przyjmowanych odpadów będzie limitowana dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i wynosić będzie:
  • do 1 000 kg odpadów wysegregowane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, w tym styropian budowlany;
  • do 500 kg odpady wielkogabarytowe, w tym styropian pochodzący wyłącznie z opakowań AGD, RTV;
  • do 8 szt. opon.
 • Odpady od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, będą przyjmowane nieodpłatnie, w ramach limitu określonego w pkt 3, natomiast po przekroczeniu limitu będą przyjmowane odpłatnie, zgodnie z zatwierdzonym cennikiem.

4. Obowiązujący cennik, jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Usługowego Spółka z o.o. w Skawinie www.mzu.gminaskawina.pl oraz  www.gminaskawina.pl / gospodarka odpadami.


5. W przypadku dostawy większej ilości odpadów, powyżej 800 kg lub 5 m3, dostawca odpadów będzie zobowiązany ustalić z Operatorem PSZOK w Skawinie termin przyjęcia.

6. Odpady winne być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

7. Do rozładunku odpadów zobowiązany jest ich dostawca.

8. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne, zmieszane odpady remontowo-budowlane oraz odpady zawierające azbest.

9. Operator PSZOK w Skawinie prowadzi rejestr mieszkańców, przedsiębiorców oraz pozostałych właścicieli nieruchomości dostarczających odpady oraz ewidencję dostarczanych, zbieranych i przekazywanych odpadów.

10. Potwierdzenie przyjęcia odpadów będzie odbywać się na formularzu przyjęcia odpadów:

 • mieszkańcy – formularz zawiera dane przekazującego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu;
 • właściciele nieruchomości, nie będący osobami fizycznymi - formularz zawiera dane przekazującego odpady: nazwa, adres, datę przyjęcia odpadu, rodzaj, kod i wagę odpadu.

11. Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz właściciele nieruchomości, których udostępnione dobrowolnie dane, konieczne do realizacji usług, będą przetwarzane, mają prawo żądania dostępu do tych danych, sprostowania lub ich usunięcia. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO przy przetwarzaniu danych osobowych, każdej z w/w osób przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez operatora prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości może zgłosić taki przypadek telefonicznie na nr: 12-277-01-08, za pomocą telefaksu na nr 12-276-33-39 lub ustnie do protokołu, w godzinach pracy Urzędu, a także pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres  a.chmielarczyk@gminaskawina.pl, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni roboczych, po wystąpieniu zdarzenia będącego przedmiotem interwencji.

UWAGA! Podstawą do przyjęcia odpadów do PSZOK jest okazanie przez osobę je dostarczającą dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie Gminy Skawina (dowodu osobistego, paszportu itp.), a w przypadku osób zamieszkujących na terenie tut. Gminy, lecz zameldowanych poza jej granicami – kopii deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami lub potwierdzenia dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych.
 
PSZOK w Skawinie jest czynny codziennie (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy): 

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od  10:00-17:30;
 • w soboty w godzinach od 7:30-15:00.


DANE  ADRESOWE:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
32-050 Skawina, ul.  gen. Emila Fieldorfa „Nila” 8

T:  12 357-20-47 wew. 1 lub  2
Ebok@mzu.gminaskawina.pl

CENNIK  KLIKNIJ TUTAJ


PODMIOT OBSŁUGUJĄCY PSZOK:
Miejski Zakład Usługowy Sp. z o. o.
32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25
tel. 12-357-20-47 wew. 1, 882-439-825, 502-741-320
 www.mzu.gminaskawina.pl