Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-2°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   42.1   2.98   0.64
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   -   -
Leśna   12.52   16.47
Edwarda Warchałowskiego   23.65   33.01
Wytrzyszczek   14.81   19
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   22.96   33.33
Skawińska   25.96   36.23
Leona Petrażyckiego   12.76   16.67
Leona Petrażyckiego   10.71   13.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne, ze względu na rodzaj, skład lub ilość, mają groźne właściwości i potraktowane w niewłaściwy sposób mogą zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku. Mogą też wykazywać właściwości palne i wybuchowe. Dlatego też gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli.

Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, oraz warunki uznania odpadów za niebezpieczne, z wyjątkiem warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne, określają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 1357/2014", oraz rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 "Ekotoksyczne" (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) 2017/997" - Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 797).

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina:
Odpady niebezpieczne będące odpadami komunalnymi (tj. opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, odpadowych olejów mineralnych i syntetycznych, benzyny, smary, tusze, kwasy, alkalia, odczynniki chemiczne, oraz opakowania po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin, chemikalia, smoła lepik i ich opakowania, stolarka budowlana, drewno zawierające substancje niebezpieczne np. lakiery, lampy zawierające rtęć) oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy przekazywać we własnym zakresie do zakładu zagospodarowania odpadów. Uprawnienie to nie dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

UWAGA! W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie nie są przyjmowane odpady budowlane i opakowaniowe zawierające azbest.

Bezpłatny odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych – KLIKNIJ TUTAJ.