Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   13.56   5.88   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne, ze względu na rodzaj, skład lub ilość, mają groźne właściwości i potraktowane w niewłaściwy sposób mogą zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku. Mogą też wykazywać właściwości palne i wybuchowe. Dlatego też gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli.

Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, oraz warunki uznania odpadów za niebezpieczne, z wyjątkiem warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne, określają przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 1357/2014", oraz rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 "Ekotoksyczne" (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) 2017/997" - Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 797).

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina:
Odpady niebezpieczne będące odpadami komunalnymi (tj. opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, odpadowych olejów mineralnych i syntetycznych, benzyny, smary, tusze, kwasy, alkalia, odczynniki chemiczne, oraz opakowania po aerozolach, w tym po środkach ochrony roślin, chemikalia, smoła lepik i ich opakowania, stolarka budowlana, drewno zawierające substancje niebezpieczne np. lakiery, lampy zawierające rtęć) oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy przekazywać we własnym zakresie do zakładu zagospodarowania odpadów. Uprawnienie to nie dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

UWAGA! W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie nie są przyjmowane odpady budowlane i opakowaniowe zawierające azbest.

Bezpłatny odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych – KLIKNIJ TUTAJ.