Jeżeli w budynku funkcjonuje instalacja do spalania paliw gazowych lub ciekłych - ewentualnie wraz z miejscowymi ogrzewaczami pomieszczeń spełniającymi warunki "ekoprojektu" właściciel budynku jednorodzinnego może uzyskać dotację do pomp ciepła w wysokości:

a) 8 000 zł w przypadku montażu pompy ciepła do c.o. lub c.o. i c.w.u. oraz eksploatacji dotychczasowego źródła ciepła,

b) 20 000 zł w przypadku montażu pompy ciepła do c.o. lub c.o. i c.w.u. oraz likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła (pompa ciepła będzie stanowiła jedyne źródło ciepła do systemu c.o.).

Zakres rzeczowy przedmiotu dotacji obejmuje zakup i montaż pompy ciepła do c.o. lub c.o. i c.w.u. wraz z niezbędną instalacją do jej uruchomienia i funkcjonowania posiadającej gwarancję producenta na co najmniej 5 lat od daty uruchomienia instalacji. Zakupione i montowane pompy ciepła muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej 811/2013. W odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, pompy ciepła muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+. Dodatkowo zakupione i montowane pompy ciepła w ramach dotacji muszą posiadać europejski znak jakości EHPA-Q."

Koszty kwalifikowane inwestycji stanowią: zakup i montaż pompy ciepła, zakup i montaż niezbędnej armatury do zainstalowania i funkcjonowania pompy ciepła.

Nie przyznaje się dotacji na montaż i zakup pompy ciepła tylko do c.w.u.

W okresie do 5 lat od otrzymania dotacji Wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania efektów (ekologicznych i rzeczowych) inwestycji w szczególności do niemontowania w budynku dodatkowego źródła ciepła, chyba że Gmina wyrazi na to pisemną zgodę.

Regulamin przyznawania dotacji dostępny jest pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,2183202,uc...