Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

2°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   -   -   0.19
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   10.03   12.77
Leśna   9.41   11.95
Edwarda Warchałowskiego   11.28   13.75
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   8.81   11.27
Skawińska   10.42   12.47
Leona Petrażyckiego   8.39   10.91
Leona Petrażyckiego   6.99   9
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Procedury: stopnie zagrożenia

Działania krótkoterminowe wdrażane będą w sytuacjach ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych, informowania i dopuszczalnych substancji w powietrzu. Ze względu na sposób uśredniania wyników pomiarów substancji w powietrzu, poziomy zagrożenia ustala się w oparciu o wartości stężeń pyłu PM10, ozonu oraz dwutlenków siarki i azotu.
 

Ustala się 3 stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza:

 • I stopień zagrożenia (kod żółty),
 • II stopień zagrożenia (kod pomarańczowy),
 • III stopień zagrożenia (kod czerwony).

Wprowadzanie stopni zagrożenia zanieczyszczeniem odbywa się we współpracy służb Wojewody, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego, przy wykorzystaniu informacji pochodzących ze stacji automatycznego monitoringu powietrza oraz systemu prognoz jakości powietrza. 

1 stopień zagrożenia  –  kod żółty
 
Tryb i sposób ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń
1 stopień zagrożenia dla pyłu PM10 wprowadzany jest automatycznie w godzinach między 6:00
a 18:00, gdy średnie stężenie pyłu PM10 z ostatnich 12 godzin przekroczy 80 μg/m3. Po wprowadzeniu,
stopień zagrożenia obowiązuje do końca doby.

1 stopień zagrożenia dla ozonu wprowadzany jest automatycznie w godzinach między 6:00 a 18:00,
gdy średnie stężenie ozonu z ostatnich 8 godzin przekroczy 120 μg/m3. Po wprowadzeniu, stopień
zagrożenia obowiązuje do końca doby.

Stopień zagrożenia wyznaczany jest odrębnie dla każdego powiatu lub miasta na prawach powiatu
na podstawie średniego stężenia ze stacji monitoringowych GIOŚ zlokalizowanych w danym powiecie.
W przypadku powiatów, na terenie których nie są zlokalizowane stacje GIOŚ, wykorzystywane są dane
ze stacji uznanych przez GIOŚ za reprezentatywne dla obszaru danego powiatu.
 
Urząd Marszałkowski:
Publikuje komunikat na stronie internetowej https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty
Umożliwia pobranie komunikatu poprzez newsletter e-mail oraz API dla aplikacji.
Urzędy miast i gmin oraz starostwa powiatowe:
publikują komunikat na stronie internetowej gminy/powiatu.
 
Działania krótkoterminowe
Obowiązki powszechne:
 • Zakaz eksploatacji kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, jeżeli nie
stanowią one jedynego źródła ogrzewania.
Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:
 • Obowiązek prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań
tzw. uchwały antysmogowej.
 
 
2 stopień zagrożenia  –  kod pomarańczowy
 
Tryb i sposób ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń
2 stopień zagrożenia dla pyłu PM10 lub ozonu wprowadzany jest na podstawie informacji Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:
 • przekazuje komunikat do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • przekazuje komunikat do Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Klimatu,
 • przekazuje komunikat do Urzędu Marszałkowskiego.
 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego:
 • powiadamia niezwłocznie społeczeństwo, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
województwa małopolskiego,
 • przekazuje komunikat do właściwych powiatowych centrów zarządzania kryzysowego,
 • publikuje komunikat w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania,
 • przekazuje komunikat do mediów.
Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego:
 • przekazują komunikat do urzędów gmin na swoim obszarze,
 • przekazują komunikat na adresy e-mail placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych
(szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka itp.) oraz placówek ochrony
zdrowia i opieki społecznej,
 • publikują komunikat na stronie internetowej powiatu.
Urzędy miast i gmin:
 • publikują komunikat na stronie internetowej gminy.
 
Działania krótkoterminowe
Obowiązki powszechne:
 • Zakaz aktywności dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych
i opiekuńczo-wychowawczych na zewnątrz.
 • Zakaz stosowania dmuchaw do liści.
 • Zakaz eksploatacji kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, jeżeli nie
stanowią one jedynego źródła ogrzewania.
Zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:
 • Obowiązek prowadzenia kontroli pod kątem spalania odpadów i przestrzegania wymagań tzw.
uchwały antysmogowej w wymiarze co najmniej 5 kontroli dziennie dla gmin o liczbie
mieszkańców do 20 tys., co najmniej 10 kontroli dziennie dla gmin o liczbie mieszkańców między
20 a 50 tys. oraz co najmniej 20 kontroli dziennie w pozostałych gminach.
 
 
3 stopień zagrożenia  –  kod czerwony
 
Tryb i sposób ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń
3 stopień zagrożenia dla pyłu PM10, ozonu lub dwutlenku azotu wprowadzany jest na podstawie
informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:
 • przekazuje komunikat do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • przekazuje komunikat do Urzędu Marszałkowskiego,
 • przekazuje komunikat do Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Klimatu,
 • przekazuje komunikat do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego:
 • powiadamia niezwłocznie społeczeństwo, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
województwa małopolskiego,
 • przekazuje komunikat do właściwych powiatowych centrów zarządzania kryzysowego,
 • publikuje komunikat w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania,
 • wnioskuje do RCB o wysłanie ostrzeżeń SMS,
 • przekazuje komunikat do mediów.
Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego:
 • przekazują komunikat do urzędów gmin na swoim obszarze,
 • przekazują komunikat na adresy e-mail placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych
(szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka itp.) oraz placówek ochrony
zdrowia i opieki społecznej,
 • przekazują komunikat do podmiotów korzystających ze środowiska zobowiązanych na
podstawie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego
do podjęcia działań ograniczających emisję zanieczyszczeń,
 • publikują komunikat na stronie internetowej powiatu.
Urzędy miast i gmin:
 • publikują komunikat na stronie internetowej gminy.
Działania krótkoterminowe
Obowiązki powszechne:
 • Zakaz aktywności dzieci i młodzieży uczących się w placówkach oświatowo-wychowawczych
i opiekuńczo-wychowawczych na zewnątrz.
 • Zakaz eksploatacji kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe, jeżeli nie
stanowią one jedynego źródła ogrzewania.
 • Zakaz eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwa stałe (węgiel, biomasa) w przypadku
możliwości zastosowania alternatywnego ogrzewania.
 • Zakaz stosowania dmuchaw do liści.
 • Zakaz czyszczenia ulic na sucho z wyłączeniem urządzeń pracujących w systemie próżniowym,
m.in. redukujących zanieczyszczenia pyłowe.