Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Pogoda ikona

-1°C

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących
RODO

Jakość powietrza

Dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   15.02   3.61   1.18
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   33.9   48.09
Leśna   30.71   42.68
Edwarda Warchałowskiego   36.85   50.53
Wytrzyszczek   34.83   50.47
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   32.07   45.39
Skawińska   35.91   48.13
Leona Petrażyckiego   33.62   47.35
Leona Petrażyckiego   29.23   39.51
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Finansowanie klubów piłkarskich

Warunki i tryb finansowania rozgrywek ligowych


UCHWAŁA Nr XIII/171/19

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 30 października 2019 roku

 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skawina z zakresu sportu.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1468), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Skawina z zakresu sportu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie

/-/ Ewa Masłowska


Uzasadnienie

Stosownie do zapisów art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1468) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa powyżej, może określić organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. Mając na uwadze profesjonalizację działań w sferze sportu, w tym w szczególności realizowanych we współpracy z podmiotami sektora pozarządowego, podejmuje się niniejszą uchwałę określającą warunki i tryb finansowania działalności piłkarskich klubów sportowych. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na wykonanie zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej, a także pozwoli na udzielenie dotacji klubom sportowym określonym w art. 3 i art. 4 ustawy o sporcie. Warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Skawina z zakresu sportu zostały poddane konsultacjom społecznym. Konsultacje miały zasięg ogólnogminny – skierowane były do wszystkich mieszkańców Gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat a w szczególności do przedstawicieli klubów sportowych.

3 października odbyło się spotkanie z klubami sportowymi w ramach prowadzonych konsultacji. W okresie konsultacji wpłynęła 1 uwaga dotycząca możliwości przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na utrzymanie infrastruktury sportowej. Uwaga została przyjęta w części bowiem ustawodawca wskazuje: udzielana dotacja celowa może być zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie w szczególności przeznaczona na: (...) utrzymanie boisk i obiektów sportowych oraz zakup środków trwałych.

Powyższa uchwała przyczyni się do dobrego rozwoju sportu na terenie Gminy Skawina zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego przez kluby z ww. terenu, co w dłuższym okresie spowoduje upowszechnienie kultury fizycznej.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.

Link do informacji w BIP: KLIKNIJ TUTAJ.