Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

2°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   -   2.88   0.17
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   10.47   13.19
Leśna   9.71   12.43
Edwarda Warchałowskiego   11.61   14.44
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   10.15   12.79
Skawińska   12.3   14.88
Leona Petrażyckiego   8.87   11.47
Leona Petrażyckiego   7.44   9.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Finansowanie klubów piłkarskich

Warunki i tryb finansowania rozgrywek ligowych


UCHWAŁA Nr XIII/171/19

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 30 października 2019 roku

 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skawina z zakresu sportu.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1468), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Skawina z zakresu sportu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie

/-/ Ewa Masłowska


Uzasadnienie

Stosownie do zapisów art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1468) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa powyżej, może określić organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. Mając na uwadze profesjonalizację działań w sferze sportu, w tym w szczególności realizowanych we współpracy z podmiotami sektora pozarządowego, podejmuje się niniejszą uchwałę określającą warunki i tryb finansowania działalności piłkarskich klubów sportowych. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na wykonanie zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej, a także pozwoli na udzielenie dotacji klubom sportowym określonym w art. 3 i art. 4 ustawy o sporcie. Warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Skawina z zakresu sportu zostały poddane konsultacjom społecznym. Konsultacje miały zasięg ogólnogminny – skierowane były do wszystkich mieszkańców Gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat a w szczególności do przedstawicieli klubów sportowych.

3 października odbyło się spotkanie z klubami sportowymi w ramach prowadzonych konsultacji. W okresie konsultacji wpłynęła 1 uwaga dotycząca możliwości przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na utrzymanie infrastruktury sportowej. Uwaga została przyjęta w części bowiem ustawodawca wskazuje: udzielana dotacja celowa może być zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie w szczególności przeznaczona na: (...) utrzymanie boisk i obiektów sportowych oraz zakup środków trwałych.

Powyższa uchwała przyczyni się do dobrego rozwoju sportu na terenie Gminy Skawina zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego przez kluby z ww. terenu, co w dłuższym okresie spowoduje upowszechnienie kultury fizycznej.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.

Link do informacji w BIP: KLIKNIJ TUTAJ.