ul. Rynek 1
parter - pok. 2, 3, 4


Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl


STRUKTURA:


ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

 1. Przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami;
 2. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie;
 3. Przygotowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości;
 4. Przygotowywanie informacji półrocznej i rocznej o przebiegu wykonania budżetu z zestawieniami tabelarycznymi;
 5. Przygotowywanie projektów uchwał zmieniających wieloletnią prognozę finansową.
 6. Przygotowywanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze;
 7. Przygotowywanie niezbędnych danych do oceny gospodarki finansowej Gminy;
 8. Zarządzanie finansami w ramach udzielonych pełnomocnictw, w tym lokowanie wolnych środków i pozyskiwanie środków z kredytów i pożyczek oraz z emisji obligacji;
 9. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej Urzędu oraz Gminy oraz sporządzanie pozostałych sprawozdań finansowych i statystycznych Urzędu oraz Gminy
 10. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej organu i jednostki;
 11. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielania dotacji z budżetu Gminy;
 12. Rozliczanie udzielonych i otrzymanych dotacji;
 13. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminnych jednostek organizacyjnych;
 14. Obsługa kredytów i pożyczek zaciąganych oraz udzielanych przez Gminę;
 15. Rozliczanie podatku od towarów i usług w zakresie działania Gminy oraz sporządzanie stosownych deklaracji;
 16. Opracowywania projektów przepisów wewnętrznych wynikających z przepisów o rachunkowości;
 17. Prowadzenie ewidencji wydatków bieżących i majątkowych Gminy;
 18. Prowadzenie ewidencji dochodów niepodatkowych i ich windykacja,
 19. Naliczanie, wypłata i rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym;
 20. Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją planu finansowego realizowanego przez poszczególne wydziały/biura;
 21. Ewidencja druków ścisłego zarachowania;
 22. Ewidencja wartości majątku;
 23. Rozliczania wyników inwentaryzacji;
 24. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.