Rynek 14, I piętro, pok. 5, 6, 7, 8, 9

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl


STRUKTURA:


ZAKRES DZIAŁANIA:

1. Gospodarka komunalna, w tym m.in.:

 • bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego, parkowego, świątecznego;
  • wydawanie warunków i uzgadnianie projektów oświetlenia ulicznego
  • przygotowywanie i prowadzenie postępowań prac projektowych w zakresie budowy i rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego
  • przygotowanie i realizacja procedury zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej, szkół i przedszkoli na terenie gminy Skawina
  • inwentaryzacja i wprowadzanie zmian do systemu GIS (uaktualnienia systemu o wykonane dobudowy i budowy nowych punktów oświetlenia ulicznego)
 • bieżące utrzymanie placu targowego, targowiska oraz parkingów;
 • bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych, prowadzenie ewidencji grobów;
 • utrzymywanie i konserwacja urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę – studnie publiczne, zdroje uliczne;
 • kontrola stanu istniejącej infrastruktury kanalizacji deszczowej;
 • wydawanie warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;
 • wnioskowanie w sprawie uzyskania pozwoleń wodno–prawnych;
 • zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, ciągów pieszych miejskich, ulic lokalnych, alejek, placów, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Gminy – tzw. akcja zima;
 • bieżące sprzątanie jezdni dróg gminnych, chodników, ciągów pieszych miejskich, ulic lokalnych, alejek, placów, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Gminy.

2. Drogownictwo, w tym m.in.:

 • remonty dróg i chodników wraz z infrastrukturą techniczną, których zarządcą jest Burmistrz;
 • remonty mostów i innych obiektów inżynierskich;
 • okresowe przeglądy stanu technicznego dróg, mostów i innych obiektów inżynierskich;
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych oraz przepustów;
 • wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do właściwych kategorii oraz zmiany tych klasyfikacji;
 • nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych, bieżące utrzymanie oznakowania dróg i ulic na terenie Gminy;
 • dokonywanie odbiorów po zgłoszeniu zajęcia pasa drogowego;
 • wydawanie decyzji i uzgodnień odnośnie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym dróg gminnych;
 • wydawanie warunków budowy oraz decyzji i uzgodnień lokalizacji zjazdów z dróg gminnych publicznych i wewnętrznych – odbiór wybudowanych zjazdów;
 • uzgadnianie projektów zmian organizacji ruchu;
 • wydawanie decyzji i zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych oraz decyzji i zezwoleń na ustawianie tablic informacyjnych i reklam;
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych publicznych;
 • wydawanie opinii dotyczącej czasowych przejazdów pojazdów o rzeczywistej lub dopuszczalnej masie całkowitej większej niż wskazana na znaku drogowym B–15 i/lub B–18 na odcinkach dróg gminnych;
 • wydawanie zezwoleń i decyzji w zakresie handlu okazjonalnego;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z naruszeniem prawa drogowego bez stosownych uzgodnień i zezwoleń;
 • wnioskowanie w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę – udział w okazywaniu granic;
 • bieżące utrzymanie rowów przydrożnych w zakresie remontów, koszenia i karczowania krzewów oraz przycinania w obrębie pasa drogowego;
 • Strefa Płatnego Parkowania;
 • Budowa peronów przystankowych i utrzymanie wiat przystankowych.

3. Gospodarka wodna, w tym m.in.:

 • nadzór nad realizacją prac związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji podstawowych;
 • opiniowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodnej;
 • opracowania przedmiaru robót oraz materiałów przetargowych na realizację prac
 • związanych odbudową i konserwacją urządzeń melioracji wodnych;
 • nadzór nad realizacją prac związanych z budową, odbudową i konserwacją urządzeń
 • melioracji wodnych.

4. Koszenie terenów zieleni nieurządzonej i innych gruntów będących własnością Gminy

5. Prowadzenie prac związanych z pielęgnacją i ścinką drzew w pasach przydrożnych

6. Utrzymanie elementów małej architektury

7. Utrzymanie porządku i czystości, w szczególności tym m.in.:

 • utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych (sprzątanie chodników, terenów
 • zielonych, przystanków autobusowych);
 • montaż nowych, utrzymanie istniejących koszy ulicznych;
 • likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” na terenach gminnych.

8. Miejsca rekreacji i wypoczynku, tym m.in.:

 • utrzymanie ogólnodostępnych placów zabaw:
  • przeglądy techniczne urządzeń,
  • bieżące naprawy,
  • bieżąca konserwacja, doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia;
 • tworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku oraz ich utrzymanie.

9. Zabytki i miejsca pamięci, w tym w szczególności:

 • prowadzenia postępowania w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich;
 • nadzór nad realizacją prac związanych z konserwacją obiektów zabytkowych – dotyczy
 • kapliczek i krzyży przydrożnych;
 • nadzór nad utrzymaniem miejsc pamięci.

10. Remonty dotyczące wszystkich obiektów gminnych z wyłączeniem przekazanych innym jednostkom, w tym w szczególności:

 • okresowe przeglądy stanu technicznego budynków stanowiących własność Gminy
 • (w tym budynków Urzędu i jednostek oświatowych);
 • remonty obiektów użyteczności publicznej (m.in. obiekty sportowe, remizy, świetlice,
 • gminny zasób mieszkaniowy, budynki Urzędu, itp.);
 • remonty, usuwanie awarii, bieżące utrzymanie placówek oświatowych wraz
 • z infrastrukturą towarzyszącą w tym boiska, place zabaw, itp.;
 • 4) usuwanie szkód powstałych w wyniku działania żywiołu;

11. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo wodne, a w szczególności:

 • rozstrzyganie spraw związanych ze zmianą stanu wody na gruncie;
 • zawieranie ugody ustalające zmiany stanu wody na gruntach;
 • naliczanie opłat z tytułu zmniejszenia retencji naturalnej.

12. Realizacja zadań wskazanych do realizacji podczas konsultacjach społecznych pod nazwą Budżet Obywatelski.

13. Obsługa Systemów Komunikacji z Mieszkańcami w zakresie spraw związanych z Wydziałem Gospodarki Komunalnej.

14. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.


Zarządcy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Skawina:

 • drogi gminne: Wydział GK - UMiG w Skawinie, 
  ul. Rynek 14, 32-050 Skawina; tel.: 12 277 01 81, e-mail: gk@gminaskawina.pl
 • drogi powiatowe:  ZDPK ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice,  Punkt Obsługi Klienta 12 622 10 13,
  e-mail:  sekretariat@zdpk.krakow.pl,  www.zdpk.krakow.pl/zdpk2
 • drogi wojewódzkie: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 
  30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56, tel.: 12 637 90 00,  www.zdw.krakow.pl
 • drogi krajowe: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,  www.krakow.gddkia.gov.pl
  Oddział w Krakowie, 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25, tel.: 12 411 43 59, 12 417 25 00