Rynek 1, parter, pok. 9


Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: iodo@gminaskawina.pl


Paweł Chochół,  tel.: 12 2770 175

ZAKRES DZIAŁANIA:

  1. Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie  z obowiązującym w tym zakresie prawem oraz opracowywanie sprawozdania dla administratora danych.
  2. Opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz kategorii danych objętych ochroną.
  3. Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  4. Nadawanie pracownikom Urzędu upoważnień do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich czynności.
  5. Nadzór nad Administratorem Systemu Informatycznego w zakresie zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych.
  6. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.