Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

22°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Brak danych

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   7.99   11.43   0.11
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Zgromadzenia publiczne

Informacja dotycząca złożenia zawiadomienia o organizacji zgromadzenia publicznego

Wymagane dokumenty:

Organizator zgromadzenia publicznego (tj. zgromadzenia na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób) ma obowiązek zawiadomić wcześniej organ gminy właściwy ze względu na miejsce zgromadzenia.

W przypadku, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji (art. 21 Prawo o zgromadzeniach) może skorzystać z postępowania uproszczonego - wtedy zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-056 Kraków, email: czk@malopolska.uw.gov.pl

Informacje o planowanych zgromadzeniach, organizowanych w trybie uproszczonym, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Bezpieczeństwo/Zgromadzenia”.

Zawiadomienie o zamiarze organizacji zgromadzenia winno zawierać:

 • Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numeru telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 • Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 • Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 • Informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia załącza się:

 • Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia a gdy zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu. Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia.
 • Zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia zgromadzenia w trybie uproszczonym:

 • Wniosek zawierający imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 • Datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualna trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia.
 • Ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Ważne: Zawiadomienie w trybie uproszczonym przekazuje się do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie ul. Basztowa 22, 31-056 Kraków, email: czk@malopolska.uw.gov.pl nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w jeden z wybranych sposobów:

 • pisemnie lub ustnie do protokołu w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. 17 (I piętro)
 • za pośrednictwem faksu na nr 12 277 01 10.
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej używając elektronicznej skrzynki podawczej w BIP zakładka elektroniczna skrzynka podawcza. Zgłoszenia dokonuje wyłącznie osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Komórka odpowiedzialna:
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 3, pok. 17 (I piętro)

Informacja telefoniczna: nr tel. 12 277 01 59, w godzinach pracy tut. Urzędu

 • poniedziałek 8:00 - 17:00
 • wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30
 • piątek: 7:30 - 14:30

Opłaty/opłata skarbowa: brak

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

Sposób załatwienia sprawy:

Zawiadomienie o zgromadzeniu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej organu.

Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 6 dni, i nie wcześniej niż 30 dni przed datą zgromadzenia.

Jeżeli wniesiono zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub więcej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, i nie jest możliwe ich odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień.

Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu zgodności z prawem oraz czy nie spowoduje zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.

Organ gminy zakazuje zgromadzenia nie później niż 96 godzin przed planowaną datą planowaną zgromadzenia, jeżeli:

 • jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się lub narusza przepisy ustaw karnych,
 • odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Decyzję o zakazie zgromadzenia udostępnia się niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu, jednocześnie przekazuje tę decyzję wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej organu gminy.

Decyzję udostępnia się przez 3 miesiące od dnia jej wydania z uwzględnieniem przepisów ustawy  o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 r.  (Dz.U. z 2019 r., poz.1781).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U z 2019 r. poz. 631).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia. Sąd okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia przez udostępnienie informacji o wniesieniu odwołania na stronie podmiotowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i informuje organizatora zgromadzenia i organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania. Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji i organ gminy.
Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy. Sąd okręgowy doręcza niezwłocznie postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.

Postanowienie uwzględniające odwołanie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin.

Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

Inne informacje:

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji.

Prawo do organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

Zgromadzenie powinno posiadać przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie.

Przewodniczący odpowiada za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia oraz jest zobowiązany do prowadzenia go w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia i podejmuje w tym celu przewidziane w ustawie środki.

W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża go organ gminy.

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy ustawy o zgromadzeniach albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.
Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności skontaktowania się z przewodniczącym. Decyzję tę doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia.

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od powyższej decyzji do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

INFORMACJE o miejscu i terminie zgłoszonych zgromadzeń publicznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce BEZPIECZEŃSTWO: KLIKNIJ TUTAJ

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ