Uchwała nr LXII/900/23 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych, zatwierdzonego uchwałą Nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 r., ze zm.), została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 6 grudnia 2023 r., poz. 8241, pod adresem: https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2023/8241/.

Uchwała dotyczy zmiany tekstu planu miejscowego w zakresie zmniejszenia wymaganej ilości miejsc postojowych we wszystkich terenach zabudowy usług kultury i oświaty w Mieście, oznaczonych symbolami Uo oraz obniżenia wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w terenie oznaczonym symbolem A9Uo).