Uchwała Nr XLII/599/22 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r., poz. 2339, pod adresem: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2022/2339/).

Uchwała dotyczy zmiany tekstu planu miejscowego w zakresie ustaleń dla terenu sportu i rekreacji, oznaczonego na rysunku planu symbolem A4US.

Zmiana obejmuje zlokalizowane w Skawinie działki o numerach: 1798/1, 1799/1, 1800/2, 1800/3, 1800/4.