Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych
Ikona Stan powietrza
Pogoda ikona

15°C

Ikona Ekointerwencja Ikona Program Czyste Powietrze
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących Ikona wersja kontrastowa
RODO Ikona wyszukiwarka

Jakość powietrza

Bardzo dobra

Legenda

Bardzo dobra
Dobra
Umiarkowana
Dostateczna
Zła
Bardzo zła
Brak danych
Czujnik GIOŚ PM10 NO2 SO2 C6H6
Ogrody, Skawina   -   9.74   5.82   0.18
Czujniki w Gminie Skawina PM10 PM2.5
Mikołaja Kopernika   8.02   9.61
Leśna   -   -
Edwarda Warchałowskiego   -   -
Wytrzyszczek   -   -
Generała Emila Fieldorfa "Nila"   -   -
Skawińska   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Leona Petrażyckiego   -   -
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3 Partner

Menu

Gminny Program Rewitalizacji

W celu wdrożenia przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na obszarach zdegradowanych gminy konieczne jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w myśl nowej ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Akt ten definiuje rewitalizację jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wartym podkreślenia jest fakt nowego podejścia do procesu rewitalizacji, który w obecnej formie oznacza przede wszystkim działania o charakterze kompleksowym, mające na celu rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów na określonym obszarze w wymiarze społecznym i infrastrukturalnym. Rewitalizacja ma stanowić narzędzie zmiany z jednej strony określonego obszaru, a z drugiej lokalnych społeczności nią objętych. Planując rewitalizację w wymiarze infrastrukturalnym, należy brać pod uwagę przede wszystkim jakie faktyczne problemy społeczne zostaną rozwiązane poprzez taki projekt.

Interesariuszami procesu rewitalizacji są w szczególności, mieszkańcy gminy i obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, a także organy władzy publicznej.

Ważnym elementem całego procesu jest partycypacja społeczna obejmująca przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji konieczne było określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) oraz rewitalizacji na terenie Gminy Skawina. W tym celu opracowano diagnozę społeczno-gospodarczą gminy, która pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne i wykazać obszary, które ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR.

Kluczowe wnioski z przeprowadzonych analiz (diagnoza), na podstawie których wyznaczone zostały obszar zdegradowany i rewitalizacji, przedkładane są w toku konsultacji społecznych mieszkańcom oraz interesariuszom procesu. Wyznaczone obszary rewitalizacji stanowią kontekst planowania i realizacji przedsięwzięć, które mają przyczynić się do rozwiązania kluczowych problemów społecznych oraz wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców.

Dodatkowo w trakcie opracowywania GPR powołano gremium stanowiące forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy pełniące funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza tzw. Komitetem Rewitalizacji, którego skład obejmuje szerokie środowisko interesariuszy. Gminny Program Rewitalizacji w ostatecznej formie po przeprowadzonych konsultacjach społecznych przyjęto w drodze uchwały przez Radę Miejską. Nowa perspektywa finansowania unijnego na lata 2014-2020, m.in. w ramach 11 osi priorytetowej pn. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, a także źródła krajowe dają możliwość pozyskania środków na realizację działań rewitalizacyjnych.