Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz §13 i §14 Załącznika do uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej uchwałą nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina” oraz uchwałą nr VI/61/19 Rady Miejskiej Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej uchwałą nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r. oraz wprowadzenia tekstu jednolitego „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina” Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych  projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Skawina.

Ogólne zasady konsultacji:

  • Rozpoczęcia konsultacji: 20 lipca 2022 r.
  • Zakończenie konsultacji: 7 października 2022 r.

Konsultacje przeprowadza się w formie:

  • Pisemnej - poprzez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 26 do niniejszego zarządzenia - w następujący sposób:
1) poprzez przesłanie arkusza na adres poczty elektronicznej: rada@gminaskawina.pl (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego arkusza konsultacyjnego, o którym mowa powyżej, z podpisem osoby zgłaszającej oraz wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie. doc.) lub
2) poprzez przesłanie arkusza za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poprzez złożenie arkusza osobiście na Dziennik Podawczy Urzędu, Rynek 14 lub
3) poprzez przesłanie arkusza na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu ePUAP.
  • Debaty z mieszkańcami, o której terminie i miejscu zainteresowane osoby zostaną powiadomione za pośrednictwem: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu, strony internetowej Urzędu oraz portalu społecznościowego Facebook.

Harmonogram konsultacji:

  • 13 lipca 2022 r.  Ogłoszenie zamiaru prowadzenia konsultacji19 lipca 2022 r.    
  • 20 lipca 2022 r.  Rozpoczęcie konsultacji
  • 20 lipca - 7 października 2022 r.  Konsultacje pisemne 
  • 7 października 2022 r.  Zakończenie konsultacji
  • Nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji   Opublikowanie raportu podsumowującego konsultacje


Komórką odpowiedzialną za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji jest Biuro Rady Miejskiej, UMiG w Skawinie, ul. Rynek 2, 32-050 Skawina.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji znajduje się w poniższych załącznikach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

Konsultacje przeprowadzane są na podstawie Zarządzenia Burmistrza miasta i Gminy Skawina nr 216.2022 z dnia 13 lipca 2022 oraz Zarządzenia 258.2022 z dnia 12 września 2022 r.


Źródło: BRM

Załączniki: