Przemoc w rodzinie jest jednym z najbardziej okrutnych zjawisk, występującym jednak we wszystkich społeczeństwach. Nie omija ono żadnej grupy społecznej, czy to osób żyjących w ubóstwie jak i dobrze sytuowanych. Zjawisko to przybiera bardzo różne formy i często towarzyszą mu zachowania patologiczne. W obecnej chwili w mediach coraz częściej dochodzi do ujawnienia stwierdzonych przypadków przemocy w rodzinie. Zdarzenia te z jednej strony świadczą o eskalacji przemocy wobec kobiet, dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, uchodźców z drugiej jednak mogą świadczyć o przejawach większej aktywności społecznej na rzecz dostrzegania symptomów przemocy ukrytej w realiach funkcjonujących rodzin.

Ze względu na specyficzny charakter tego typu czynów, a niekiedy społeczne przyzwolenie na dokonywanie aktów przemocy wobec najbliższych, funkcjonujące stereotypy jak również odnotowywanego systematycznie i obserwowanego wzrostu zachowań agresywnych, a konieczne jest podejmowanie działań podnoszących świadomość społeczną,
a także wiedzę specjalistów o penalizacji tego typu zachowań.

Ważnym jest by w środowiskach lokalnych wypracować jednolity system przeciwdziałania przemocy polegający na sygnalizowaniu wszelkich spostrzeżeń mogących świadczyć
o występowaniu zjawiska krzywdzenia, zaniedbania czy stosowania przemocy. Scalenie rozproszonych dotąd działań instytucji, które skupiają specjalistów z różnych dziedzin gotowych do udzielania kompleksowej pomocy osobom dotkniętych przemocą, oraz prowadzenie działań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
 • tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Każdy człowiek ma prawo do godnego życia. Godność oznacza szacunek do samego siebie. Dzięki niej każdy z nas może podejmować samodzielne i korzystne dla siebie decyzje, dokonywać świadomych wyborów i realizować ważne dla siebie cele.

Godność wiąże się ze świadomością przysługujących każdemu z nas praw osobistych. Tych praw nikt nam nie może odebrać, są one zwarte w Karcie Praw Każdej Jednostki Ludzkiej, opracowanej przez amerykańską organizację PASA, zajmującą się działaniami na rzecz ochrony praw człowieka, a oto one:

– Każdy ma prawo do:

 • Myślenia – czasami – o sobie,
 • Proszenia o wsparcie psychiczne, gdy tego potrzebuje,
 • Krytycyzmu i wyrażania swojego protestu,
 • Własnych opinii i przekonań,
 • Błędów w dochodzeniu do prawdy,
 • Zwracania się do kogoś o pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów,
 • Mówienia: „nie, dziękuję”, „proszę mi wybaczyć, ale nie…”,
 • Niesłuchania rad innych i pójścia własną drogą,
 • Samotności nawet, gdy inni potrzebują jego towarzystwa,
 • Własnych odczuć nawet, gdy dla innych są one bezsensowne,
 • Zmiany swojego zdania i sposobu postepowania,
 • Negocjowania zmian, gdy nie odpowiadają mu realia.

- Nigdy nie musisz:

 • Być w 100% doskonały,
 • Iść z tłumem,
 • Cenić destrukcyjnych osób,
 • Prosić o coś ludzi nieżyczliwych,
 • Przepraszać za bycie sobą,
 • Pokazywać wszystkich swoich możliwości,
 • Czuć się winnym za swoje pragnienia,
 • Uczestniczyć w niemiłych sytuacjach,
 • Rezygnować dla innych ze swojej tożsamości,
 • Podtrzymywać niekorzystnych związków,
 • Robić więcej niż pozwalają ci na to możliwości,
 • Robić czegoś, na co naprawdę nie masz ochoty,
 • Przystosować się do niezrozumiałych wymogów,
 • Dawać czegoś, czego nie chcesz dać,
 • Obciążać siebie za złe zachowanie innych,
 • Zapominać o sobie, bo inni tak chcą.


Źródło: MGOPS