Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wykonuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na rzecz mieszkańców Powiatu Krakowskiego. W 2022 roku łączna kwota pozyskanych środków na aktywizację zawodową wyniosła ponad 31,0 mln zł.


Bezrobocie w gminie Skawina

Mieszkańcy gminy stanowili 16% wszystkich bezrobotnych Powiatu Krakowskiego w ubiegłym roku, co powoduje, że Skawina była najliczniej reprezentowaną gminą w Powiecie. Od stycznia do grudnia 2022 roku zarejestrowało się w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego 1369 mieszkańców gminy jako osoby bezrobotne. Wyrejestrowało się 1566 osób, w tym niemal połowa z powodu podjęcia pracy. Około 20% wszystkich osób, które napłynęły do rejestrów UPPK było mieszkańcami wspomnianej gminy. Analogicznie sytuacja wygląda z osobami, które wyrejestrowywały się z Urzędu Pracy – ponad 21% stanowiły osoby zamieszkujące gminę Skawina. Także Pracodawcy z terenu gminy przodują w liczbie złożonych ofert pracy oferując 2358 wolnych miejsc pracy, co daje niemal 30% wszystkich ofert w Powiecie. 
Wśród 779 osób zarejestrowanych (stan na dzień 31.12.2022 r.) z gminy Skawina prawie 83% stanowią osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Największą grupę wśród nich tworzą osoby długotrwale bezrobotne czyli takie, które w ostatnich dwóch latach pozostają bez pracy przez 12 miesięcy – niemal 52% wszystkich zarejestrowanych. Kolejne duże grupy stanowią bezrobotni powyżej 50 roku życia – około 33% i osoby poniżej 30 roku życia – nieco ponad 21%. 


Aktywizacja zawodowa

Gmina Skawina uplasowała się na I miejscu pod względem liczby podjęć pracy przez osoby bezrobotne wśród gmin Powiatu Krakowskiego. W ciągu 2022 roku 860 mieszkańców gminy Skawina podjęło pracę, co stanowi niemal 63% wszystkich osób, które napłynęły do rejestru osób bezrobotnych. Innymi słowy jedna piąta osób bezrobotnych, które podjęły pracę w ubiegłym roku była mieszkańcami powyższej gminy. W tym 641 osób podjęło pracę bez żadnego dofinansowania z Urzędu Pracy. Pozostałe 219 osób uzyskało wsparcie finansowe w postaci różnych form subsydiowanego zatrudnienia. Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej aż 64 osoby zdecydowały się podjąć jednoosobową działalność gospodarczą uzyskując na ten cel jednorazowo dotację w wysokości 33 000 zł. Ponadto aż 235 osób nabyło nowe umiejętności uczestnicząc w stażach a dodatkowe 85 osób uzyskało nowe kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach zawodowych dofinansowanych przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego. Gmina Skawina jest nie tylko najliczniej reprezentowaną gminą pod względem liczby osób bezrobotnych, ale także charakteryzuje się najwyższym odsetkiem osób biorących udział w aktywizacji zawodowej.


Zatrudnienie cudzoziemców

Gmina Skawina przoduje również w kwestii zatrudniania cudzoziemców. Pracodawcy i przedsiębiorcy ze wspomnianej gminy złożyli w 2022 roku 892 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi czyli skorzystali z uproszczonej procedury związanej z zatrudnieniem obcokrajowca (27% spraw w tej procedurze w Powiecie dotyczyło Skawiny). Ponadto powyższe podmioty złożyły 639 powiadomień o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy. A dodatkowo w wyniku złożonych ofert pracy na 1323 miejsca pracy pracodawcy otrzymali 1323 informacje starosty potrzebne w dalszej procedurze uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Reasumując we wszystkich wspomnianych 3 procedurach prym w Powiecie Krakowskim wiedzie gmina Skawina. Wynika to w głównej mierze z jej przemysłowego charakteru i wysokiego poziomu zaludnienia. Z tych też przyczyn w roku 2022 do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego wpłynęły zaledwie 2 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową od podmiotów z powyższej gminy.


Plany na rok 2023

W 2023 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego dysponuje wstępnie środkami na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 20 852,9 tys. zł (w tym 7 326,1 tys. zł przewidzianych na realizację projektów współfinansowanych z EFS+ w ramach Regionalnego Programu 2021-2027) oraz kwotą 1 721,0 tys. zł na działania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dodatkowo planowane są inicjatywy skierowane do partnerów rynku prac (m. in. spotkania informacyjne, kampanie promocyjne) mające na celu utrzymywanie kontaktów i kontynuowanie dotychczasowej współpracy. Prowadzone będą dalsze kompleksowe działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, jak również w obszarze poradnictwa zawodowego na rzecz edukacji przy współpracy ze szkołami powiatowymi, w celu kształtowania ścieżek kariery zawodowej młodzieży. Zainteresowanych współpracą z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego prosimy o kontakt: 
  • Siedziba Urzędu (12) 416 74 03 krkrpow@uppk.pl 
  • Filia w Krakowie (12) 299 74 25 filia_krakow@uppk.pl 
  • Filia w Skawinie (12) 276 16 93 filia_skawina@uppk.pl 
  • Filia w Krzeszowicach (12) 282 20 51 filia_krzeszowice@uppk.pl 
  • Filia w Słomnikach (12) 388 23 98 filia_slomniki@uppk.pl 


Źródło: UP Powiatu Krakowskiego