W Skawinie obowiązuje tzw. lokalna uchwała antysmogowa [1]. Uchwała ta dopuszcza eksploatację kotłów spełniających wymagania ekoprojektu (tj. zapewniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej oraz normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w pkt 1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189) oraz zapewniających wyłącznie automatyczne podawanie paliwa lub kotłów zgazowujących paliwo, przy czym:

  • spalanie węgla dopuszczalne jest do 31 grudnia 2029 r., wyłącznie w kotłach uruchomionych po raz pierwszy w miejscu obecnego użytkowania przed 1 stycznia 2022 r.
  • w przypadku kotłów na biomasę, których eksploatacja rozpocznie się po 31 grudnia 2022 r., emisje cząstek stałych nie mogą przekraczać 20 mg/m3.

Osoby eksploatujące kotły mają obowiązek wykazania, że spełniają wymagania określone w uchwale, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, takich jak dokumentacja z badań, dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w rozporządzeniu dotyczącym ekoprojektu.

Uchwała przewiduje następujące okresy przejściowe, które mają zastosowanie wyłącznie dla kotłów, których pierwsze uruchomienie w miejscu obecnego użytkowania nastąpiło przed 1 lipca 2017 r.:

  • eksploatacja kotłów pozaklasowych dopuszczalna jest do 31 grudnia 2022 r.,
  • eksploatacja kotłów 3 i 4 klasy dopuszczalna jest do 31 grudnia 2026 r.,
  • eksploatacja kotłów 5 klasy dopuszczalna jest bezterminowo, przy czym spalanie paliw innych niż biomasa (węgla) dopuszczalne jest do 31 grudnia 2029 r.

Przyjęta 26 września 2022 r. zmiana uchwały antysmogowej dla małopolski [2] nie dotyczy Skawiny, lokalna uchwała antysmogowa obowiązująca w Skawinie nie została zmieniona.

Spełnienie wymagań dotyczących ekoprojektu może potwierdzić jedynie podmiot posiadający stosowną akredytację. Ponadto, uchwała antysmogowa zakazuje eksploatacji kotłów z ręcznym podawaniem paliwa, jak również kotłów automatycznych, które umożliwiają również ręczne podawanie paliwa (np. posiadających ruszt awaryjny), z wyłączeniem kotłów zgazowujących paliwo.

Uchwała nie zawiera przepisów umożliwiających przeprowadzenie modernizacji istniejących kotłów, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. Takie rozwiązanie dopuszczalne są jedynie w przypadku miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominków, pieców kaflowych), które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 r.

W związku z powyższym przestrzegamy przed korzystaniem z usług podmiotów, które oferują usługi w zakresie „modernizacji” starych kotłów i twierdzą, ze przeprowadzenie takich prac umożliwi ich dalszą eksploatację w kolejnych latach.


Źródło : OP

[1] Uchwała nr XLV/620/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Skawina ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

[2] Uchwała Nr LIX/842/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.