Obwieszczenie Starosty Krakowskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych


Na podstawie art. 12, w związku z art. 19e ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t. j. Dz. U. 2023, poz. 924 ze zm.) oraz art. 80 ustawy Prawo geologiczne i górnie (t. j. Dz. U.2023, poz. 633 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji z dnia 20.11.2023 r., znak: OS.6540.31.2023.AS, zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla inwestycji „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S. A. w Skawinie.”


Zgodnie z art. 49b. § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z poźn. zm.) strony postępowania mogą otrzymać na wniosek odpis decyzji lub zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwa Powiatowego w Krakowie tel. 12 397-94-04 lub 12 397-94-06 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (daty i godziny) z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 za pośrednictwem Starosty Krakowskiego. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu odwołanie od decyzji administracyjnych, o których mowa w niniejszej ustawie, wnosi się w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o ich wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane tj. od dnia obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim (zgodnie z art. 12  ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu).


Niniejsze zawiadomienie dotyczy działek o numerach:

-  429/2, 427, 399, 342, 329, 316, 288 obręb Rzozów, gmina Skawina
- 2155/1, 2152, 2151, 2149/1, 2140/2, 2158/7, 2132/4, 2123/2, 2124/2, 2120/6, 2114/4, 2112/8, 2075/2, 2064/32, 2064/27, 2064/40, 2064/24, 2067/1, 2048/30, 2043/37, 2043/48, 2040/28, 2040/3, 2043/47, 2043/43, 2043/30, 2043/9, 1912/35, 1912/84, 1912/47 obręb Skawina, gmina Skawina.                                                                                                                                      z up. STAROSTY
                                                                                                                                      Marcin Wójtowicz
                                                                                                                                     Dyrektor Wydziału
                                                                                                                                  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa